Ethnologia Europae Centralis

JOURNAL OF ETHNOLOGY OF CENTRAL EUROPE – ČASOPIS PRO NÁRODOPIS STŘEDNÍ EVROPY – PISMO POŚWIĘCONE ETNOLOGII ŚRODKOWEJ EUROPY

EEC, t. 15
I. Profil czasopisma:
„Ethnologia Europae Centralis”
Brno-Cieszyn-Praha
ISSN 1210-1109

międzynarodowe pismo poświęcone etnologii środkowej Europy. EEC ukazuje się od 1992 roku, 6 pierwszych tomów wydanych zostało przez stronę czeską; od tomu 7 z 2005 roku pismo jest wydawane przy współudziale strony czeskiej i polskiej. Stronę polską reprezentuje Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, a czeską Jan Souček – Brno oraz Česká narodopisná společnost. Od 2014 współwydawcą pisma jest także Ústav etnológie SAV, Bratysława.
Ethnologia Europae Centralis jest rocznikiem znajdującym się na liście czasopism punktowanych ERIH. Za opublikowanie w nim artykułu naukowego przyznawane jest 10 punktów.

Tematyka podejmowana w „Ethnologia Europae Centralis” skupia się wokół zagadnień etnologii środkowej Europy. W piśmie znajdują się następujące działy: studie (badania), rozhledy (przeglądy), jubilea (rocznice), nekrology (nekrologi), vzpomínky (wspomnienia), recenze (recenzje), referáty (raporty).

II. Rada Redakcyjna:

 • PhDr. Jiří Langer, CSc., Rožnov - redaktor naczelny

Strona polska - Uniwersytet Śląski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Cieszyn

 • Dr Katarzyna Marcol
 • Dr Grzegorz Odoj
 • Dr Agnieszka Pieńczak

Strona czeska:

 • PhDr. Věra Frolcová, CSc., Instytut Etnologii Czech, Brno,

Strona słowacka:

 • Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc., Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze

Inni:

 • Prof. PhDr. Bohuslav Beneš, DrSc., Brno
 • Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze
 • Mgr. Martin Šimša, Instytut Kultury Ludowej, Strážnice
 • PhDr. Ludmila Tarcalová, Uherské Hradiště
 • PhDr. Eva Večerková, SCs., Etnograficzny Instytut Morawskiego Muzeum w Brnie
 • PhDr. Jiří Woitsch, Instytut Etnologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

III. Informacje dla autorów:

Możliwości składania artykułów:

 1. Teksty przyjmowane są w formie elektronicznej w formacie DOC na adres: redakcia@eec-journal.org

Wskazówki redakcyjne:

Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu do druku w „Ethnologia Europae Centralis”
 

 1. Obowiązuje czcionka Times New Roman, 12 pkt.
 2. Akapit należy wyróżnić dwiema spacjami na początku linijki.
 3. Fotografie, wykresy, rysunki (oraz inne nietekstowe elementy) prosimy zamieszczać w osobnych plikach wraz z opisem umieszczonym za tekstem podstawowym.
 4. Artykuły do zaklasyfikowania do rubryki/działu Studie (badania) – jeżeli są pisane w języku czeskim, słowackim lub polskim (po uzgodnieniu także w innym słowiańskim języku) – muszą posiadać abstrakt oraz dane bibliograficzne, słowa kluczowe w języku angielskim, imię i nazwisko autora, adres miejsca pracy (ewentualnie zamieszkania) oraz streszczenie w języku niemieckim lub angielskim.
 5. Jeżeli podstawowy tekst napisany jest w języku niesłowiańskim, streszczenie należy napisać w języku czeskim.
 6. Wszystkie nietekstowe załączniki muszą być ponumerowane a opisy do nich przesłane wraz z tekstem podstawowym.
 7. Odwołania do literatury wykorzystanej w tekście (przypisy wewnętrzne) należy zapisywać według wzoru: nazwisko autora pisane wersalikami, rok wydania, dwukropek oraz numery stron (np. FROLEC 1965: 170).
 8. W przypadku przypisów dolnych obowiązuje numeracja ciągła w obrębie całego artykułu (u dołu strony lub na końcu artykułu).
 9. W przypadku przypisów wewnętrznych pełny zapis bibliograficzny podajemy na końcu tekstu w kolejności alfabetycznej.
 10. Wykorzystując dane archiwalne należy podać nazwę i adres archiwum oraz nazwę źródła wraz z jej sygnaturą.
 11. Dane bibliograficzne wykorzystane w tekście należy przygotować według wzoru:
  FROLEC, Václav, 1965: Vliv rozkladu velkorodiny na vývoj lidového obydlí v západním Bulharsku. Český lid 52: 164-175.
  Lub
  • LE GOFF, Jacques, 1998: Středověká imaginace. Argo Praha, ISBN: 80-7203-074-4.
  Lub
  • KRUŠYNSKA, Olena: КРУШИНСЬКА, Олена, 2007: Сорок чотири дерев´яні храми Львівщини. Грані-Т, Київ, ISBN: 978-966-465-076-9.
 12. W analogiczny sposób należy przygotować wykaz literatury wykorzystanej w rubryce rozhledy (przeglądy) oraz wykaz wybranej bibliografii w rubrykach jubilea (rocznice), nekrology (nekrologi) etc.
 13. W rubryce rozhledy (przeglądy) za zgodą autora może być zamieszone streszczenie także w innym języku. Do tekstów przesłanych w językach niesłowiańskich dołączone zostanie streszczenia w języku czeskim, słowackim lub polskim zgodnie z wyborem rady redakcyjnej.

Procedury recenzowania:

 1. Redaktor naczelny czasopisma ocenia nadesłane artykuły od strony formalnej. Następnie, do oceny każdej publikacji, powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów (jeden ze strony polskiej i jeden ze strony czeskiej).
 2. Pisemna opinia recenzenta decyduje o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji bez poprawek, o dopuszczeniu do opublikowania po wprowadzeniu niezbędnych zmian zasugerowanych przez recenzenta lub o uzasadnionym odrzuceniu artykułu.

IV. Linki:
Strona główna EEC:
http://eec-journal.org/
Posiedzenia Rady Redakcyjnej:
http://ieiak.us.edu.pl/posiedzenie-rady-redakcyjnej-miedzynarodowego-cza...
http://eec-journal.org/zasadnutie-redakcnej-rady/

V. Kontakt:

Adres redakcji w Polsce: dr Katarzyna Marcol, dr Grzegorz Odoj, dr Agnieszka Pieńczak - Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
e-mail: katarzyna.marcol@us.edu.plgrzegorz.odoj@us.edu.plagnieszka.pienczak@us.edu.pl
tel.: 0048-33-8546-150

Adres redakcji w Republice Słowackiej: doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdii,Filozofická fakulta, námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika
e-mail: knovacka@gmail.com 
tel.: 00421-33-55 65 275/278/280