ANTROPOLOGIA STOSOWANA I STUDIA KULTUROWE (studia I stopnia)

Belem

ANTROPOLOGIA STOSOWANA I STUDIA KULTUROWE (studia I stopnia)
Celem powołania tej specjalności jest przygotowanie absolwenta charakteryzującego się umiejętnością dostrzegania i rozumienia – nie tylko w pracy badawczej, ale także w życiu codziennym – kulturowego kontekstu ludzkiej egzystencji. W tym celu proponujemy szeroki wachlarz wykładów obejmujących problematykę takich zagadnień antropologicznych, jak: systemy magiczno - religijne, władza, tożsamość, konsumpcja, migracje, media (oraz nowe media) rozpatrywanych z perspektywy lokalnej, regionalnej oraz globalnej. Student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą badania i interpretowania kultury współczesnej. Ponadto proponowana specjalność stwarza studentom warunki do nauki języków obcych poprzez lektoraty, udział w programie Sokrates/Erasmus (Austria, Francja), a także współpracę z działającymi przy niej Studium Nauki Języka Angielskiego, Centrum Języka Niemieckiego i Alliançe Française, umożliwiające późniejsze podjęcie pracy w środowiskach wielokulturowych. Specjalność ma zatem za zadanie przygotować studenta do właściwego interpretowania kulturowych zjawisk współczesności, z jakimi będzie się mierzył po ukończeniu studiów.
 
Specjalność ma z założenia być interdyscyplinarnym laboratorium kultury współczesności, przez co proponowana ścieżka zawiera zarówno przedmioty przygotowujące studenta od strony teoretycznej jak i praktyki konkretnej analizy – konkretnego badania poszczególnych obszarów kulturowych.
 
Procesy globalizacyjne zachodzące we współczesnej kulturze spowodowały zmiany nie tylko w skali światowych systemów społecznych i gospodarczych, ale także w codziennym życiu ludzi we wszystkich regionach świata. Niektórzy badacze twierdzą, że ludzie zagubili poczucie własnej tożsamości, natomiast bliskie nam miejsca zatracają swoje charakterystyczne cechy narodowe, regionalne czy lokalne i stają się przestrzenią zhomogenizowaną, ujednoliconą pod wieloma względami. W tej przestrzeni dokonuje się na niespotykaną do tej pory skalę dyfuzja kulturowa, migracja międzykulturowa, przemieszczanie się z kultury do kultury, co powoduje, że możemy mieć nie jedną, ale wiele kultur bliskich nam, dobrze znanych, „swoich”. Ważnym elementem współczesności są media (szczególnie tzw. nowe media), w ramach których dokonuje się swoiście rozumiane kształtowanie świadomości kulturowej. Wielu badaczy podkreśla także alternatywne modele tworzenia kultury (Stuart Hall, Michael Maffesoli, Judith Butler), będące efektem konstytuowania się wokół mniejszościowych paradygmatów (grupy mniejszości seksualnych, sieciowych graczy) czy grupy budujące swoją tożsamość wokół kwestii narodowych lub etnicznych, ale z uwzględnieniem zmian zachodzących we współczesnym świecie (nowe nacjonalizmy, etniczności rozumiane jako projekty polityczne, tożsamości pograniczne). Ważnym rysem dzisiejszego świata jest także przenikanie się dziedzin i obszarów, przez co do właściwego przyglądania się zjawiskom kulturowym potrzeba narzędzi interdyscyplinarnych. Wychodząc naprzeciw tym zmianom słusznym wydaje się powołanie specjalności antropologia stosowana i studia kulturowe, w ramach której przekazana zostanie wiedza umożliwiająca dostrzeganie oraz interpretowanie wyżej wymienionych zjawisk w szerokim kulturowym kontekście.
 
Absolwent ma przygotowanie do:
- pełnienia funkcji konsultanta w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej,
- pracy w instytucjach sprawujących opiekę nad emigrantami i uchodźcami,
- pracy w placówkach upowszechniania kultury (muzeach, domach kultury i innych instytucjach samorządowych, organizacjach i stowarzyszeniach regionalnych),
- pracy badawczej w terenie, w instytucjach naukowych, w szkolnictwie wyższym i w oświacie,
- pracy w odpowiednich jednostkach administracji oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne, np. w instytucjach masowego przekazu, wydawnictwach, centrach badania opinii publicznej, instytucjach turystycznych, reklamie i marketingu,
- realizowania w szkołach (po uprzednim uzyskaniu uprawnień pedagogicznych) ścieżki międzyprzedmiotowej „Dziedzictwo kulturowe w regionie
- edukacja regionalna”,
- pracy w organizacjach pozarządowych, w których wykorzystuje się interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kultury,
- pracy w gazetach, wydawnictwach, portalach internetowych, gdzie poza wiedzą humanistyczną ważna jest także umiejętność poprawnego zredagowania tekstu.