DZIEDZICTWO KULTUROWE W SEKTORZE KREATYWNYM (studia I stopnia)

DZIEDZICTWO KULTUROWE

 
DZIEDZICTWO KULTUROWE W SEKTORZE KREATYWNYM (studia I stopnia)
 
Specjalność ta ma na celu wyposażenie absolwenta w umiejętność innowacyjnego wykorzystania wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej w działaniu praktycznym. Student uzyskuje szeroką znajomość materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego zarówno obszarów najbliższych - regionu, Polski, jak i dalszych - Europy i świata, które jest wyrazem różnorodności kulturowej, odgrywającym ogromne znaczenie w rozwoju społeczno - gospodarczym. Poznaje narzędzia wzmacniające ochronę tego dziedzictwa zarówno na szczeblu krajowym, jak i w ramach współpracy międzynarodowej. Prócz pogłębionej wiedzy teoretycznej student ma możliwość nabycia umiejętności praktycznych proponowanych przez wykładowców między innymi w ramach modułów warsztatowych i pracowni. Atutem specjalności jest fakt, iż tworzona jest ona przez grono specjalistów z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, jak również sztuk plastycznych i muzyki. Dzięki temu pogłębiona wiedza teoretyczna idzie w parze z praktycznymi umiejętnościami. Studenci mają możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem podczas praktyk zawodowych odbywanych w instytucjach i przedsiębiorstwach, z którymi podpisane są umowy o współpracy. Dzięki temu student nabywa umiejętności pomagające odnaleźć się na rynku przemysłów kreatywnych.
 
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku etnologia, po ukończeniu specjalności dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym, są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przemysłach kreatywnych i przemysłach kultury, gdzie istotna jest umiejętność połączenia indywidualnej kreatywności z profesjonalną wiedzą na temat dziedzictwa kulturowego. Absolwenci posiadają wiedzę na temat możliwości wytwarzania i rozpowszechniania produktów związanych z dziedzictwem kulturowym, a posiadających potencjał marketingowy. Sektor kreatywny generuje miejsca pracy w obszarach: działalności artystycznej, mediów i rozrywki, a także w usługach biznesu kreatywnego (dizajn, moda, architektura, nowe media, gry, reklama). Dzięki temu absolwenci mają podstawy do prowadzenia działań zawodowych łączących wiedzę etnologiczną z elementami praktyki m.in. w zakresie: etnodizajnu, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej nawiązującej do sztuki ludowej (np. ceramika, projektowanie mody i elementów architektury), z za stosowaniem elementów projektowania graficznego i wzornictwa ludowego, sztuk performatywnych w oparciu o folklor wokalny i instrumentalny, literatury i dziennikarstwa zorientowanych na problematykę lokalnego i światowego dziedzictwa kulturowego. Ze względu na praktyczny i warsztatowy charakter modułów specjalizacyjnych absolwenci, prócz podstaw teoretycznych, są wyposażeni w umiejętności umożliwiające upowszechnianie, promocję, ochronę, ocenę i innowacyjne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działaniach kreatywnych. Dodatkowo, dzięki praktykom i projektom realizowanym w trakcie studiów z interesariuszami zewnętrznymi, absolwenci posiadają doświadczenie zawodowe oraz mają zbudowaną siatkę kontaktów z przedstawicielami firm i instytucji działających w sektorze kreatywnym.
 
Perspektywy zawodowe:
- zatrudnienie lub samozatrudnienie w sektorze kreatywnym obejmującym sztuki wizualne (malarstwo, fotografia, rzeźba), rękodzieło, sztuki performatywne (teatr, taniec), media, nowe media, reklamę i marketing;
- praca w placówkach upowszechniania kultury: muzeach, domach kultury i innych instytucjach samorządowych, organizacjach i stowarzyszeniach regionalnych,
- aktywizacja zawodowa osób pochodzących z obszarów wiejskich, ludzi starszych i niepełnosprawnych poprzez ukazanie możliwości wykorzystania rękodzieła ludowego w pracy zarobkowej;
- pełnienie funkcji konsultanta w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej;
- praca badawcza w terenie, w instytucjach naukowych, w szkolnictwie wyższym i w oświacie, w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej;
- praca w charakterze ekspertów oceniających projekty w dziedzinie kultury (zwłaszcza dotyczących twórczości ludowej i nieprofesjonalnej) oraz jurorów konkursów i przeglądów folklorystycznych;
- praca w branży turystycznej.