Konferencja Ekologia kulturowa... już za nami

[current-page:title] - obraz

Wydarzeniem zamykającym projekt „Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” była konferencja naukowa, która odbyła się 19 maja 2016 roku w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wydarzenie to nosiło tytuł: „Ekologia kulturowa: inspiracje – interpretacje – perspektywy”. Spotkaniu przyświecały dwa zasadnicze cele. Jednym z nich było podsumowanie wspomnianego projektu oraz prezentacja rezultatów przeprowadzonych działań, w tym monografii naukowej poświęconej problematyce ekologii kulturowej.
Równie ważne były rozważania teoretyczne nad problemami węzłowymi etnologii, antropologii kulturowej i ekologii, które zostały uwzględnione w kilku obszarach tematycznych. Ta różnorodność zaproponowanych problemów pozwoliła wyznaczyć trzy perspektywy, wokół których toczyły się obrady. Były to: „Człowiek – miasto – cywilizacja”, „Zawirowania edukacyjne”, „Ekologia w dyskursach ponowoczesnych”.
Swój udział w konferencji zgłosiło ponad czterdziestu referentów. Były to osoby zarówno z Polski jak i z zagranicy. Pierwsza część spotkania miała miejsce w Centrum Konferencyjnym, gdzie koordynatorzy projektu: Magdalena Szalbot oraz Maciej Kurcz przedstawili informacje o przebiegu działań projektowych. Kolejnym etapem były wystąpienia referentów. W części przedpołudniowej głos zabrali naukowcy oraz aktywiści, którzy swoimi wystąpieniami nakreślili szerokie tło metodologiczne oraz tematyczne, które już w sekcjach były omawiane szczegółowo, na wybranych przykładach. W tym czasie zaprezentowane zostały rozważania dotyczące praktycznych sposobów wykorzystania przez człowieka zasobów naturalnych, jak również symbolicznego ich wartościowania. Zostały również wskazane kierunki działań prowadzących do zachowania i ochrony naturalnego dziedzictwa oraz rekultywacji zdegradowanych przestrzeni poprzemysłowych.
W części popołudniowej obrady odbywały się w trzech sekcjach. Pierwsza z nich „Człowiek – miasto – cywilizacja” skupiała się w większości na zagadnieniu szeroko rozumianej rewitalizacji. Pojawiały się głosy dotyczące zarówno odbudowy terenów pocmentarnych, poprzemysłowych, jak i miejskich. Drugim omawianym obszarem były badania etnograficzne zjawisk ekologicznych oraz płynące z nich wnioski.
Sekcja druga była zatytułowana „Zawirowania edukacyjne”. Uczestniczące w niej osoby przedstawiały różnorodne perspektywy przekazywania wiedzy na temat środowiska naturalnego. Prelegenci przedstawiali przykłady dawnych sposobów nauczania o przyrodzie, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Rozważania te dotyczyły nie tylko elementów przyrody obserwowanych wzrokowo, ale również tych, które można poznać z wykorzystaniem pozostałych zmysłów. Perspektywę rozważań edukacyjnych poszerzyły wystąpienia stanowiące studium przypadków (Zagłębie Ruhry – z jednej strony, Brandenburgia i Saksonia  - z drugiej) diametralnie różnych podejść człowieka do otaczającego go środowiska oraz wynikających z tego konsekwencji.
Ostatnia, trzecia sekcja nazwana została „Ekologia w dyskursach ponowoczesnych”. W obradach tej grupy brało udział dziewięciu prelegentów. Różnorodność poruszanych przez uczestników problemów unaoczniła złożoność i wielowymiarowość układu kultura – natura. Zaprezentowane zostały inspiracje przyrodą zarówno w kulturze tradycyjnej jak i współczesnych mediach. Omówione zostały różnorodne konsekwencje wynikające z ingerencji człowieka w świat przyrody oraz sposoby radzenia sobie z ich niekorzystnym wpływem. Przybliżono, m. in. jakimi metodami człowiek próbuje powrócić do życia w bardziej naturalnym (tradycyjnym) środowisku, czy też jakie działania podejmuje budując nowy, bardziej świadomy typ społeczeństwa.
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wieczorna prelekcja i degustacja produktów ekologicznych oraz przygotowanych z nich potraw należących do tradycyjnej kuchni regionalnej. Był to przykład dobrych praktyk łączących ekologię z dziedzictwem kulturowym.
Głosy przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, w ramach których badana jest zależność człowiek - środowisko naturalne, niewątpliwie wzbogaciły wiedzę uczestników i słuchaczy na ten temat i pozwoliły podczas prowadzonych dyskusji wypracować nowe perspektywy badawcze.