Współpraca

Współpraca Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej z interesariuszami zewnętrznymi obejmuje następujące obszary:

1. Otwartość w obszarze kształcenia polegająca na współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie. Współpraca ta obejmuje działania w zakresie: konsultacji merytorycznych przy opracowywaniu planów zajęć, realizowania wspólnych projektów badawczych i  wymiany kadry naukowej. Ponadto działaniami są objęci studenci, którzy korzystają z możliwości studiowania na innych uniwersytetach w kraju (w ramach programu MOST) oraz za granicą (w ramach programu ERASMUS). W ramach programu Erasmus podpisane są umowy z następującymi szkołami wyższymi:

Kirchliche Paedagogische Hochschule Graz (Austria)
Ostravska Univerzita (Czechy)
Universidade de Aveiro (Portugalia)
Univerzita Sv. Cyrila A Metoda v Trnave (Słowacja)
Matej Bel University (Słowacja)
Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Universite de Strasbourg (Francja)
Via University College Denmark (Dania)
Charles University in Prague (Czechy)
Masaryk University (Czechy)
Nesna University College (Norwegia)
Universidad Castilla La Mancha (Hiszpania)
Ovidius University of Constanta (Rumunia)
University of Picardie Jules Verne in Amiens (Francja)
St. Angela's College in Sligo (Irlandia)

2. Współdziałanie z instytucjami  w zakresie realizowania praktyk zawodowych i konsultowania programu kształcenia. Studenci realizują praktyki śródroczne oraz wyjeżdżają  na obóz terenowy po II i IV semestrze studiów 1. stopnia. Działania te odbywają się przy udziale interesariuszy zewnętrznych, do których należą muzea, skanseny, urzędy miast, centra kultury, stowarzyszenia działające w sektorze kultury. Współpraca polega na uzgodnieniu zakresu i harmonogramu praktyk, a następnie opracowaniu formuły upowszechniania materiału zgromadzonego przez studentów (np. publikacje, wystawy). Instytucje te zazwyczaj sprawują częściową opiekę merytoryczną nad pracą studentów, dzięki czemu budowane są dobre praktyki w zakresie współpracy z potencjalnymi pracodawcami. W trakcie wprowadzania na kierunku etnologia i antropologia kulturowa  Krajowych Ram Kwalifikacji realizowane były konsultacje z potencjalnymi pracodawcami w zakresie dostosowania programu kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy.

3. Współdziałanie z otoczeniem w zakresie kształtowania pozytywnych relacji z instytucjami o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przedstawiciele i pracownicy Instytutu współpracują z jednostkami samorządu lokalnego podejmując wspólne działania dla społeczności lokalnej, uczestniczą w debatach publicznych inicjowanych przez organizacje pozarządowe, np. Kongres Kobiet Polskich, Krytyka Polityczna, Transgraniczne Centrum Wolontariatu, włączają się w akcje charytatywne. W ramach inicjatyw „Uniwersytet Dzieci” i „Uniwersytet dla Szkół” prowadzone są warsztaty, ćwiczenia i wykłady upowszechniające naukę wśród dzieci i młodzieży ponadgimnazjalnej, szczególnie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

4. Współdziałanie z partnerami zewnętrznymi na płaszczyźnie upowszechniania wyników badań naukowych i stosowania ich w praktyce poprzez przygotowywanie ekspertyz naukowych, doradztwo specjalistyczne lub wspólną realizację grantów.
Grant polsko-czeski