Zakład Studiów Globalnych

dr hab. prof  UŚ Maciej Kurcz
Zakład Studiów Globalnych
 
Globalizacja XXI wieku w makro i mikro skali
 
W zadaniu koncentrujemy się na zjawisku globalizacji – w szczególności na jej skutkach i dynamice – widzianych przez pryzmat takich problemów jak: etniczność, migracje, granice polityczne i kulturowe, gender, różnorodność kulturowa, dziedzictwo kulturowe oraz nowe technologie. Wszystkie te zjawiska są eksplorowane zarówno na drodze badań etnograficznych, jak i za pomocąkwerend archiwaliów oraz innych materiałów źródłowych. Częścią programu badawczego są także zagraniczne staże oraz współpraca z różnego rodzaju organizacjami oraz korporacjami. Celem tych prac jest aktualizacja informacji na temat najważniejszych międzynarodowych i międzykulturowych wyzwań łączących się z przyspieszającą globalizacją, zarówno w makro, jak i mikro skali.