dr Magdalena Szalbot

 

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/Magda%20Sz.jpg

dr Magdalena Szalbot

 

adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych

 

tel. 338546161
magdalena.szalbot@us.edu.pl

Kariera zawodowa
 
Studia magisterskie (1995-2000) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UŚ, Filii w Cieszynie, na kierunku etnologia, ukończyła pracą magisterską na temat Społeczno-kulturowe funkcje i znaczenie centrum miasta. Przykład Cieszyna pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. Po ukończeniu studiów otrzymała stypendium doktoranckie w Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy doktorskiej Miejskie przestrzenie ludyczne. Etnologiczne studium miejskich przestrzeni zabawowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadku miast średniej wielkości z pogranicza polsko-czeskiego: Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kantora. Od 2008 roku pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie.
 
Zainteresowania badawcze:
Zainteresowania badawcze skupiają się wokół ludyzmu, antropologii miasta oraz problematyki pogranicza i wielokulturowości, w tym szczególnie - miast podzielonych granicą. Interesują ją również zagadnienia etniczne, dotyczące migracji, nowych mediów, popkultury i konsumpcjonizmu.
 
Od 2010 roku prowadzi badania terenowe na pograniczu polsko-czeskim (Cieszyn i Czeski Cieszyn) oraz polsko-niemieckim (Zgorzelec i Goerlitz oraz Słubice i Frankfurt n. Odrą).
Uczestniczyła jako wykonawczyni w trzech grantach międzynarodowych:

 • wykonawczyni projektu pt. Trzy Kolory Pogranicza – śladami kultury francuskiej na Śląsku Cieszyńskim (Śląskie Stowarzyszenie Alliance Francaise oraz Institut EuroSchola, Interreg III A, Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, 2006-2008).
 • wykonawczyni w grancie unijnym pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński), 2009-2010.
 • główna koordynatorka projektu Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia, dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, program Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: Rozwój Polskich Uczelni (projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych).
 • kierownik grantu projakościowego: pt.: Tradycyjne gry, zabawy i zabawki dziedzictwem kulturowym Śląska Cieszyńskiego: gromadzenie i naukowe opracowanie źródeł  w ramach konkursu UŚ „Mały grant",  31.03.2018 – 31.12.2018.

W 2018 r. wyjechała w ramach programu Erasmus+ do Ovidius University of Constanta (Rumunia, 01-05. 05 2018). Jest członkiem i skarbnikiem cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2010), członkiem Sekcji Muzealnej przy ZG PTL (od 2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Gier (od 2018 r.), sekretarzem Redakcji „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych (od 2010), Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ (od 2016) oraz opiekunem Zawodowych Praktyk Studenckich na kierunku etnologia.  W 2018 r. była recenzentem czasopisma "Prace Etnograficzne".
 
Zainteresowania pozanaukowe

podróże, pływanie, układanie puzzli, uprawa roślin doniczkowych

Galeria zdjęć
[current-page:title] - obraz
 
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
 
[current-page:title] - obraz
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/DSC_0159.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/P1160851.JPG
 

Publikacje
 
Redakcje prac zwartych:
 

 • Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne“, t. 13. Red. M. Szalbot, G. Odoj. Katowice 2013.
 • „Studia Etnologiczne i Antropologiczne“, t. 15. Red. M. Szalbot, G. Odoj. Katowice 2015.
 • Ekologia kulturowa – perspektywy i interpretacje. Red. K. Czerwińska, A. Drożdż, M. Dzięgiel, M. Kujawska, M. Kurcz, Ł. Łuczaj, K. Marcol, G. Odoj, M. Szalbot, Katowice 2016, ss. 213.
 • „Studia Etnologiczne i Antropologiczne“, t. 17. Red. M. Kurcz,  M. Szalbot. Katowice 2017.
 • „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 18. Red. G. Błahut, M. Szalbot. Katowice 2018.

 
Artykuły naukowe:
 

 • Rola rzeki granicznej w dwumieściach jednoczącej się Europy: przypadek Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. W:Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury. Red. A. Stawarz. Warszawa 2007, s. 105-124
 • Przestrzenie ludyczne miasta – próba typologizacji, „Zabawy i zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, nr 1-4/2007, s. 103-112
 • Etnolog na placu zabaw, „Zabawy i zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, nr 1-4/2008, s. 51-64
 • Urban ludic spaces - an attempt at typologization, „Studies in Physical Culture&Tourism”, t. XVI, nr 2 Poznań 2009, s. 167-171
 • Współczesne przemiany Cieszyna i Czeskiego Cieszyna jako przykład poszukiwania nowego wymiaru lokalnej tożsamości kulturowej/.W: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Red. H. Rusek, A. Drożdż, „Prace  i Materiały  Etnograficzne”,  t.  36. Wrocław  – Cieszyn 2009, s. 332-341
 • Festiwalowe horyzonty wakacyjnego Cieszyna. W: Lato w mieście. Różne oblicza kultury. Red. R. Godula-Węcławowicz. Warszawa-Kraków 2010, s. 127-133
 • Homo ludens w przestrzeni współczesnego miasta. W: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 10. Red. I. Bukowska-Floreńska. Katowice 2010, s. 222-236
 • Etnolog w sklepie z zabawkami. W: Dawne i współczesne zabawki dziecięce. Red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010, s. 415-424
 • Przygraniczna dwudzielność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna a życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego, „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 41-52
 • Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy. W:Etnologia na granicy, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” , t. 11. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 141-152
 • Zabawki dorosłych, czyli przyjemności życia codziennego, W: O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, „Stromata Anthropologica”, t. 7. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2011, s. 295-312
 • Ludicity of the culture of urban consumerist society, W: Dilemmas of old and contemporary culture in ethnographical and anthropological discourse. Red. H. Rusek. Cieszyn-Katowice 2011, s. 83-91
 • Miejsce zabawy w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym. Red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz. Kraków 2011, s. 57-74
 • Przyjemności codzienności. O zabawkach dorosłych, „Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, nr 1-4/2010, s. 69-119
 • Homo faber – homo ludens. O zabawie przy pracy. W:Kultura zabawy. Red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz. Kraków 2012, s. 121-137
 • Ludyczne aspekty kultury współczesnego miasta, W: Ciekawość świata, ludzi, kultury… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej. Red. R. Hołda, T. Paleczny. Kraków 2012, s. 419-438
 • Recenzja książki Quentina Stevensa: The ludic city: exploring the potential of public spaces (Routledge, London - New York 2007, ss. 234), „Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, nr 1-4/2011, s. 308-314
 •  „Oswajanie” granic. Działania podejmowane w obrębie przestrzeni granicznej w wybranych europejskich miastach podzielonych. W: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna”. Red. G. Kubica, H. Rusek. Katowice 2013, s. 195-215
 • Działalność naukowo-badawcza prof. zw. dra. hab. Ryszarda Kantora w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, nr 1-4/2012, s. 45-53„Animal ludens? Zabawki zwierząt domowych w społeczeństwie konsumpcyjnym. „Zabawy Zabawki”/ 2015, nr 1-4, s. 176-194
 • Miejsce/a rozrywki w kulturze współczesnego miasta. W: Jolanta Bujak-Lechowicz (red.): Kulturowy obraz rozrywki.  Szczecin 2015, ss. 271-282
 • Zabawa w mieście: przypadek shoefiti. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 15. (2015), s. 167-178
 • W stronę ekologii muzeum. W: Ekologia kulturowa - perspektywy i interpretacje . Red. K. Czerwińska, A. Drożdż, M. Dzięgiel, M. Kujawska, M. Kurcz, Ł. Łuczaj, K. Marcol, G. Odoj, M. Szalbot, Katowice 2016, Wydawnictwo UŚ, ss. 163-174
 • Toys for Pets in  consumptive society.  W: Contemporary Homo ludens. Red. Halina Mielicka-Pawłowska, 2016. Cambridge Scholar Publishing, ss.188-200
 • Zabawki (dla) zwierząt domowych w kulturze społeczeństwa przedkonsumpcyjnego. W: Zwierzęta w kulturze i wychowaniu. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
 • Zabawa „all inclusive”. Zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego na formy zorganizowanej rozrywki w zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych, „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne", t. XVI/2018,Wydawnictwo Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Kielce 2018, s. 123-136.

 
Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38
 
Wybrane publikacje
[current-page:title] - obraz
\"Studia Etnologiczne i Antropologiczne\", t. 15
\"Studia Etnologiczne i Antropologiczne\", t. 13