dr Kinga Czerwińska

 

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/010.jpg

dr Kinga Czerwińska

 

adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych

 

tel. 338546150
kinga.czerwinska@us.edu.pl

Kariera zawodowa
 
Studia magisterskie (1995-2000) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UŚ, Filii w Cieszynie, na kierunku etnologia, ukończyła pracą magisterską na temat Mała architektura sakralna – jej forma i znaczenie w przestrzeni miasta na przykładzie Skoczowa pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. W latach 2000-2004 była stypendystką oraz słuchaczką Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy doktorskiej Sztuka ludowa na pograniczach kulturowych – wybrane zagadnienia. Przykład Śląska Cieszyńskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. Od 2006 roku mianowana na stanowisko adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej.
 
Zainteresowania badawcze:
 
Jej zainteresowania badawcze oscylują głównie wokół antropologii codzienności, antropologii sztuki, kiczu, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, designu, estetyki. Ostatnio przygląda się aliansom dziedzictwa kulturowego z popkulturą, jego roli w konstruowaniu wyobrażeń o przeszłości. W latach 2001-2003 organizowała i prowadziła studenckie obozy naukowe: w Brennej, beskidzkiej Trójwsi i Dolnej Łomnej w Republice Czeskiej. Uczestniczyła w następujących projektach:

 • wykonawca w grancie unijnym pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński), 2009-2010
 • wykonawca w grancie unijnym pt. Twórcy ludowi z Kęt i okolic. (Program Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, DZIAŁANIE 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów"), 2011-2012.
 • wykonawca w grancie pt. Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie (projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki), 2012-2015
 • wykonawca w grancie pt. Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego (projekt „Kolberg 2014 – Promesa”  finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 2012-2015
 • koordynator merytoryczny w projekcie: Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia: finansowany z funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (nr grantu: FSS/2014/HEI/W/0075).

 
Od 2009 roku jest członkinią cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, od kilku lat związana szczególnie z sekcją Stroju ludowego. Od 2000 roku należy z Międzynarodową Organizacją Sztuki Ludowej (International Organization of Folk Art - IOV), gdzie obecnie pełni funkcje: członka Prezydium, przewodniczącej Komisji arbitrażowej oraz członka Rady Redakcyjnej The IOV Journal of Intangible Cultural Heritage.

Od 2008 roku jest ekspertem ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego akredytowanego przez UNESCO z ramienia IOV, od 2012 – PLT. Jest członkiem Rady Recenzentów czasopisma „Turystyka Kulturalna oraz członkiem Rady Naukowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Zainteresowania pozanaukowe
miłośniczka kawy, puzzli oraz podróży dalekich i całkiem bliskich.

Galeria zdjęć
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/1.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/2.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/3.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/4.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/5.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/02_0.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/04_0.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/05_0.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/07_0.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/06_1.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/09.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/011.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/012.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/016.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/021.jpg

Publikacje
 
Redakcje i prace zwarte:
 

 • Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycja a innowacją. Katowice 2009
 • Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem”  codzienności? „Studia etnologiczne i antropologiczne”. T. XII. Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol.  Katowice 2012
 • Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Maciej Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena SzalbotEkologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Katowice 2016 

 
Artykuły naukowe:
 

 • Ekologia kultury w kontekście sztuki samorodnej. „Studia etnologiczne i antropologiczne”. T. IX. Problemy ekologii kulturowej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Red. I. Bukowska-Floreńska. Katowice 2006, s. 189-197
 • Etnologia wobec współczesności. Z problematyki dydaktyczno – badawczej ośrodka cieszyńskiego. (wespół z Sylwią Żwak). W: Młodzież akademicka a współczesna nauka. Nauki humanistyczne. Red. K. Jankowski A. Bobryk. Siedlce 2006, s. 73-80
 • Szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy. Na przykładzie absolwentów cieszyńskiej etnologii. (wespół zSylwią Żwak). W: Młodzież akademicka a współczesna nauka. Nauki humanistyczne. Red. K. Jankowski, A. Bobryk. Siedlce 2006, s. 337-353
 • Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości. Z badań młodzieży akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W: Osiągnięcia naukowe młodzieży akademickiej w XXI wieku. Nauki humanistyczne. Red. A. Bobryk, R. Droba, A. Falba. Siedlce 2007, s. 33-38
 • Berliński Karnaval der Kulturen miejscem dialogu kultur. (wespół zSylwią Żwak). W: Osiągnięcia naukowe młodzieży akademickiej w XXI wieku. Nauki humanistyczne. Red. A. Bobryk, R. Droba, A. Falba. Siedlce 2007, s. 39-42
 • Sztuka ludowa Śląska Cieszyńskiego. Tradycja i kontynuacja. Ethnologia Europae Centralis”. T. VIII. Brno – Cieszyn 2007, s. 65-75
 • Współczesna „sztuka ludowa” jako przejaw tradycji regionu. W: Rodzina – Tradycja – Regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu. T. IV. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Bielsko-Biała 2007, s. 190-198
 • Studia etnologiczne wobec wyzwań współczesności. Na przykładzie ośrodka  cieszyńskiego. „Lud” t. 92. Poznań – Warszawa – Wrocław 2008, s. 236-243
 • Twórczość samorodna jako wartość. W: Człowiek i kultura jako wartość. Red. R. Hołda, G. Odoj. Katowice 2008, s. 95-104   
 •   Bibliografia prac profesor dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. W: Człowiek i kultura jako wartość. Red. R. Hołda, G. Odoj. Katowice 2008, s. 17-34
 • O konieczności zachowania tradycji w kontekście projektu UNESCO: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. W: Nauka młodych nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne. Red. R. Droda, A. Bobryk,  E. Obrępalska. Siedlce 2009, s. 15-21
 • Współczesny strój ludowy – kulturowy relikt czy żywa tradycji? W: Tradycja a współczesność. Folklor – Język – Kultura. Oświata i kultura na Podbeskidziu.  T. V. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Bielsko-Biała 2009, s. 87-94
 • „Ładne to miasto jest!” Prolegomena do badań nad estetyka miasta.  W: Problemy Społeczno – kulturowe współczesnego miasta. Studia etnologiczne i antropologiczne. T. X. Red. I. Bukowska-Floreńska. Katowice 2010, s. 363-373
 • Współczesna twórczość samorodna w procesie kształtowania tożsamości.  Przykład Śląska Cieszyńskiego. W:Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko- czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski. Katowice – Cieszyn – Brno 2010, s. 319-330
 • Współczesna recepcja sztuki typu ludowego. Przykład Śląska Cieszyńskiego. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. T. IV, Tradycja w kontekstach kulturowych.Red. J. Adamowski, Marta Wójcicka.Lublin 2011, s. 245-257
 • Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej – biogramy. W: Etnologia na granicy. Dorobek etnologicznego ośrodka cieszyńskiego w Uniwersytecie Śląskim. Studia etnologiczne i antropologiczne. T. XI. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 45-61
 • Problematyka sztuki ludowej w  etnologii pogranicza. W: Etnologia na granicy. Dorobek etnologicznego ośrodka cieszyńskiego w Uniwersytecie Śląskim. Studia etnologiczne i antropologiczne” . T. XI. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 171-184
 • Dydaktyka studiów etnologicznych  wobec potrzeb rynku pracy. Przykład  ośrodka cieszyńskiego.(wespół z  Sylwią Żwak). W: Etnologia na granicy. Dorobek etnologicznego ośrodka cieszyńskiego w Uniwersytecie Śląskim. Studia etnologiczne i antropologiczne. T. XI. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 62- 76
 • A cultural relic or a living tradition? On the folk costume in the past and modern culture W: Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological Discourse. Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis, vol. III.Red. H. Rusek. Katowice 2011, s. 104-111
 • Zagadnienie sztuki ludowej wobec potrzeb edukacji regionalnej.  W: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań. Red. Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż, G. Błahut. Cieszyn – Katowice 2011, s. 157-164
 • Dawne i współczesne role małej architektury sakralnej w społecznościach lokalnych. Na przykładzie Śląska Górnego i Cieszyńskiego. W: Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki kulturowej, społecznej i religijnej pamięci.  Red. J. Adamowski, M. Wójcicka.Lublin 2011, s. 141-152
 • Twórczość ludowa jako element transmisji międzypokoleniowej. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. T. VI. Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Red. J. Adamowski, Marta Wójcicka. Lublin 2012, s. 277-286
 • Lista światowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO z perspektywy  antropologicznego dyskursu. „Studia etnologiczne i antropologiczne”. T. XII. Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol. Katowice. 2012, s. 218 – 228
 • Stroje ludowe Śląska Cieszyńskiego – tradycje i transformacje. W:Stroje ludowe jako fenomen kulturowy. Seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt specjalny. Red.: A. W. Brzezińska i M. Tymochowicz. Wrocław 2013, s. 131-142
 • Folk art and etnodesign to search for cultural identity. Polish examples .„Etnologické rozprawy”. Rocznik XX, 2013, n. 1-2. Red. Z. Krišková. Banská Bystrzyca 2013, s.  26-37
 • O konieczności  zachowania  polskiego dziedzictwa  kulturowego w kontekście Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV) – zakres aktywności a perspektywy współpracy. W: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe: identyfikacja - dokumentacja - ochrona - interpretacja - pojęcia - poglądy. Red. K. Braun, J. Żołnierowicz-Jewuła. Węgorzewo 2013, s. 307-316
 • Dziedzictwo kulturowe w procesie budowania tożsamości na pograniczu polsko - czeskim. Przykład Śląska Cieszyńskiego. W: Paměť - národy - menšiny - marginalizace – identita. I. Urbánní studie, sv.6. Red. B. Soukupová, H. Nosková, P. Bednařík.  Praga 2013, s. 59-70
 • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu a alternatywne sposoby prowadzenia gospodarstw wiejskich. „Etnologické rozprawy”. Rocznik XXI, 2014, n. 2. Banská Bystrzyca 2014, s. 60-77
 • Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego jako istotny element strategii turystycznej regionu. W: A. Mikos von Rohrscheidt (red.) „Turystyka kulturalna”, nr 1, rok 2015, s. 6-16,
 • Polish Cultural Heritage and the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage:  Hopes and Fears. W:M. Santova (red.) “The IOV Journal of  Intangible Cultural Heritage” nr 1, Bahrain 2015,  s. 126-138
 • W poszukiwaniu utraconej symbiozy. Rzecz o relacji dizajnu i natury. W: Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Maciej Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena SzalbotEkologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje.  Katowice 2016, s. 142–162
 • Rola małej architektury sakralnej w kulturowym krajobrazie Sosnowca. W:Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T.II.Red.: Antoni Barciak, Andrzej T. Jankowski, Wydawnictwo  Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016, s. 466–478
 • Stare i nowe obszary kulturowe miast chińskich w perspektywie antropologii doświadczenia. „Turystyka kulturalna. Relacje między turystyką, kulturą a dziedzictwem”, vol.3, 2016. Red. Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska, s. 95-107
 • Podmiotowość społeczności lokalnej a Konwencja UNESCO w sprawie ochrony kulturowego dziedzictwa niematerialnego.W:Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Red. A. Przybyła-Dumin. Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Chorzów – Lublin – Warszawa 2016, s. 41-52
 • Dawna i współczesna sztuka ludowa Śląska Cieszyńskiego. W: Płyniesz Olzo. Monografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. Red. D. Kadłubiec. Wyd. Kongres Polaków w Republice Czeskiej przy współudziale Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, Czeski Cieszyn 2016, s. 572-592
 • Irena Bukowska-Floreńska – badacza ze Śląska i dla Śląska.„Twórczość ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, vol. 3-4, Lublin 2016, s. 30-32.

 
Więcej zapisów bibliograficznych znajduje się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej UŚ: http://biblio.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_opbib.p?ID1=GKMMSOJIRHG...
[aktualizacja: 7.07.2017]
Ekologia kulturowa.jpg
Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 12.jpg

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/okladka.png

Wybrane publikacje