dr Katarzyna Marcol

 

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/kasia.png

dr Katarzyna Marcol

 

Adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych

 

tel. 33 8546 159
katarzyna.marcol@us.edu.pl

Kariera zawodowa
 
Studia magisterskie (1994-1999) na Wydziale Filologicznym, na kierunku filologia polska, ukończyła pracą magisterską na temat Graffiti jako teksty współczesnego folkloru pisanego realizowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Hernasa. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim na podstawie rozprawy doktorskiej Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Przykład Śląska Cieszyńskiego, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UO Teresy Smolińskiej. Od 2000 roku jest adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.
 
Zainteresowania badawcze:
 
Zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko rozumianych zależności między językiem, kulturą i tożsamością. Szczególnie zajmują ją: społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań językowych, współczesne konteksty funkcjonowania folkloru (antropologia folkloru), dynamika i wielowymiarowość tożsamości społeczności pogranicza. Prace badawcze, które prowadzi w środowiskach wieloetnicznych na Śląsku Cieszyńskim oraz w Banacie (Wojwodina, Serbia), dotyczą kompetencji językowych i kulturowych ich członków w odniesieniu do wielowymiarowości autoidentyfikacji. Bada rolę języka, zwłaszcza folkloru słownego, w kształtowaniu relacji w wieloetnicznych i wielowyznaniowych społecznościach lokalnych. Opisuje także wpływ życia religijnego, edukacji, administracji i mediów na określanie poczucia własnej tożsamości mieszkańców pogranicza. 
 
O badaniach terenowych realizowanych w serbskim Banacie można przeczytać na stronie Uniwersytetu Śląskiego: http://www.us.edu.pl/kim-sa-toltowie
 
Uczestniczyła jako wykonawca w czterech grantach międzynarodowych:

 • wykonawca w projekcie pt. Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (program Phare CBC Polska – Czechy 2002 w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński), 2005
 • wykonawca w projekcie pt. The 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe-Small grant (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki), 2012
 • wykonawca w projekcie pt. Projekt Dwa miasta – jedna tradycja / Dvě města - jedna tradice (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 2011,
 • wykonawca w projekcie Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (Evropský sociálni fond v ČR, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost), 2012.

Jestem członkiem organizacji działających na rzecz badań nad folklorem, m.in. od 2009 roku Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddziału w Cieszynie, od 2010 roku Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (The International Organization of Folk Art.), od 2013 roku Członkiem Zarządu Sekcji Folklorystycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Zainteresowania pozanaukowe
 
książki z gatunku literatura faktu i reportaże.

Galeria zdjęć
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
 
 
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/P1040194.JPG

Publikacje
 
Publikacje zwarte:
 

 • Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim, Wrocław 2008.
 • Ekologia-turystyka-dziedzictwo kulturowe, W: K. Czerwińska, A. Drożdż, M. Dzięgiel, M. Kujawska, M. Kurcz, Ł. Łuczaj, K. Marcol, G. Odoj, M. Szalbot, Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, Katowice 2016, s. 119-141.

 
Redakcje prac zbiorowych:

 • Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” , t. 12. Katowice 2012
 • Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. Red. K. Marcol, J. Kajfosz. Czeski Cieszyn 2017.
 • „Ethnologia Europea Centralis” nr 15, 2018 (współred. A. Pieńczak, G.Odoj), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 
Artykuły naukowe:
 

 • Religijność ludowa a obraz świata (na przykładzie Wisły i Trójwsi Beskidzkiej), „Literatura Ludowa” 2001, z. 4-5, s.3-21.
 • Ludowa wizja świata i człowieka w dorocznych praktykach obrzędowych na terenie Śląska Cieszyńskiego. W: Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu. Red. H. Danel-Bobrzyk, J. Uchyła-Zroski, Katowice 2003, s. 95-101.
 • „My” i „oni” w dziecięcej twórczości ustnej na pograniczu śląskocieszyńskim, [w:] Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, "Archiwum Etnograficzne", t. 41. Red Z. Kłodnicki, H. Rusek, Wrocław 2003, s. 93-101.
 • Narodziny. Przemiany obrzędowości rodzinnej w Wiśle i Trójwsi Beskidzkiej, „Literatura Ludowa” 2004, z. 1, s. 43-52.
 • Folklor słowny dzieci na polsko-czeskim pograniczu. Zapożyczenia i wpływy czeszczyzny w twórczości polskich dzieci na Zaolziu. W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Red. I. Nowakowska-Kempna, Bielsko-Biała 2007, s. 257-272.
 • Folklor myśliwych. W: Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej. Red. J. Uchyła-Zroski, R. Solik, Pszczyna 2008, s. 99-113.
 • Zabawy słowne dzieci na Śląsku Cieszyńskim. W:  Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, XVI tom serii: Nauczyciele – Nauczycielom. Red. B. Dymara. Kraków 2009, s. 133-143.
 • Kreowanie świata w zabawach dziecięcych pod wpływem mediów. Przykład pogranicza etnicznego na Śląsku Cieszyńskim. W:  Folklor w dobie Internetu. Red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009, s. 173-186.
 •  Interetniczny charakter twórczości słownej dzieci na pograniczu polsko-czeskim. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Kulturní dědictví jako klíč k identitiě česko-polskēho pohraničí na Těškém Slezsku. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 1, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 331-342.
 • Konteksty życia na pograniczu. Wpływ relacji interetnicznych na język i kulturę wiślan w Ostojićevie, „Literatura Ludowa”, nr 6/2012, s. 31-48.
 • Wielojęzyczność i dynamika tożsamości wiślan w Wojwodinie (Serbia).W: Konstrukcje i destrukcje tożsamości t. II. Tożsamość wobec wielojęzyczności. Red. E. Golachowska, A. Zielińska. Warszawa 2012, s. 149-165.
 • Two Sources of Culture and Language in Creative Activity of Children in Cieszyn Silesia. “Studia Ethnologica Pragensia”, 2013/1, s. 225-229.
 • Autoidentyfikacja cieszyńskich Ślązaków we współczesnym dyskursie publicznym. Echa pierwszej wojny światowej, „Journal of Urban Ethnology” 12/2014, s. 69-85.
 • Dynamika przemian w obrzędowości weselnej (przykład Ślazaków zamieszkujących wieś Ostojićevo w Serbii). W: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, „Archiwum Etnograficzne” t. 54. Red. J. Hajduk-Nijakowska, Opole 2014, s. 135-150.
 • Współczesne autoidentyfikacje mieszkańców Zaolzia. W: Między ładem a żywiołem – człowiek w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta. Red. G. Odoj, M. Szalbot, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 15/2015, s. 240-250.
 • Kształtowanie wyznaczników etniczności i redefinicja tożsamości w grupie etnicznej Wiślan z Ostojićeva (Banat, Serbia). W: „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2017, t. 56, Na Bałkanach / O Bałkanach, s. 147-160.
 • Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego. W: „Journal of Urban Ethnology”, nr 16/2018, s. 33-45.

Prace popularnonaukowe:
 

 • W co bawią się dzieci? Tradycja i nowoczesność w folklorze dziecięcym,„Rocznik Wiślański”, t. 3. Red. R. Czyż, D. Szczypka, M. Szlaur-Bujok, Wisła 2011, s. 49-58.
 • Losy wiślan z Ostojićeva w zwierciadle języka i kultury. W: Wiślanie we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia). Historia-język-kultura. Red. R. Czyż, D. Szczypka, Wisła 2010, s. 101-114.

[data aktualizacji: 05.05.2019]
 
Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
Ekologia kulturowa.jpg
Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 12

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/okladka.jpg

Wybrane publikacje