dr hab. Stanisław Węglarz

 

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/26.09.09.AM%20%2836%29glowne.jpg

dr hab. Stanisław Węglarz

 

Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych

 

tel. 33854161
stanislaw.weglarz@us.edu.pl

Kariera zawodowa
 
Studia etnologiczne w Katedrze Etnografii Słowian w Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończone w 1979 roku pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr Jadwigi Klimaszewskiej na temat Symbolika złego spojrzenia. Przykład zastosowania metody strukturalnej do analizy wierzeń ludowych. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1981-1984). W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej Regionalne zróżnicowanie kultury ludowej. Polska myśl etnograficzna a rzeczywistość społeczno-kulturowa, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza. Ukończył Międzynarodową Szkołę Pogranicza dla Liderów Organizacji Kulturalnych, Edukacyjnych i Społecznych Działających na Rzecz Regionów Wielokulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (1996-1997), przedkładając własny projekt Międzynarodowy Instytut Karpacki (1998). W 1999 roku otrzymał stypendium naukowe Ministra Kultury i Sztuki. W roku 2012 na podstawie rozprawy Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przykład interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX w.(Katowice 2010) – uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie związany jest od 1999 roku.
 
Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów metodologicznych nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii kulturowej, jak również teorii kultury. Drugim nurtem dociekań naukowych jest szeroko pojmowana antropologia zjawisk religijnych oraz formy religijności ludowej. Trzecia grupa interesujących go zagadnień, to antropologia pogranicza, w tym różne wymiary wielokulturowości, społecznej identyfikacji oraz międzykulturowych dyskursów (w szczególności w Karpatach).
 Od 1986 roku jest członkiem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2005 roku współpracuje z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w charakterze wykładowcy i konsultanta naukowego w zakresie problematyki kulturoznawczej. Jest również ekspertem zewnętrznym Narodowego Centrum Nauki (od 2013).
Uczestniczył w grantach, między innymi w projekcie międzynarodowym:

 • wykonawca projektu pt. Rytro i Wyżne Rubachy – europejskie sąsiedztwo (grant zespołowy  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013)

Galeria zdjęć
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/29.05.08%20AR%20%282%29_0.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/26.09.09.AM%20%2836%29.JPG
 
[current-page:title] - obraz
Publikacje
 
Publikacje zwarte:
 

 • Tutejsi i inni, cz. 1: O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej. „Łódzkie Studia Etnograficzne”. T. 36. Łódź 1997
 • Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przykład   interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX w. Katowice 2010

 
Artykuły naukowe:
 

 • Etnologiczne i etnograficzne rozumienie kategorii „kultura”. Szkic antymetodologiczny. W: Metodologiczne problemy współczesnych badań nad kulturą i tradycją. Red. T. Karwicka. Toruń 1991, s. 41-56
 • Kategorie kultury ludowej a kategorie etnograficznego poznania, „Rocznik Muzealny” t. 4. Włocławek 1991, s. 171-180
 • Koncepcje etnograficznego zróżnicowania kultury ludowej dzisiaj, „Polska Sztuka Ludowa” nr 2, r.  46(1992), s. 49-57
 • Chłopi jako „obcy”. Prolegomena. W: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty. Red. W. J. Burszta, J. Damrosz. Warszawa 1994, s. 78-101
 • Ciekawostki obyczajowe z życia ludu w XVII i XVIII wieku z okolic Łącka, „Interdyscyplinarne Studia Małopolskie” nr 2. Toruń 1998, s. 253-265
 • Powaga zabawy, „Zabawy i zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności” nr 1-4/99, rok 3/1999. Kielce 1999, s. 199-202
 • Edukacja regionalna w Małopolsce na przykładzie Nowosądeckiego. W: Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Red. S. Bednarek. Wrocław 1999, s. 110-121
 • Kulturowa jedność w różnorodności z perspektywy etnologicznej. W: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności. Red. H. Rusek, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” t. 6. Katowice 2002, s. 49-65
 • Identyfikacja lokalna w konstrukcji tożsamości kulturowej. W: Ich ‘małe ojczyzny’. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian. Red. M. Trojan. Wrocław 2003, s. 11-22
 • Karpaty jako pogranicze spotęgowane. Wstęp do karpatologii. W: Pogranicza kulturowe i pogranicza etniczne w środkowej Europie. Red. Z. Kłodnicki, H. Rusek, „Archiwum Etnograficzne” t. 41. Wrocław 2003, s. 23-33
 • Karpackie krajobrazy kulturowe w XIX w. Prolegomena. W: Przemiany krajobrazu kulturowego KarpatWybrane aspekty. Red. U. Myga-Piątek, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” nr 3. Sosnowiec 2004, s. 229-245
 • Górale i Lachy. Substancjalne a relacyjne ujęcie grupowej tożsamości. W: Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Kultura i przyroda. Red. M. Gotkiewicz. Nowy Targ 2005, s. 92-102
 • Tradycje wielokulturowości na Sądecczyźnie – zarys problematyki. W: Edukacja regionalna – Ziemia Sądecka. Red. J. Staszek. Kraków 2006, s. 30-64
 • Etniczno-etnograficzne zróżnicowanie historycznej góralszczyzny na polsko-słowackim pograniczu. W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Red. H. Rusek, A. Pieńczak. Cieszyn – Katowice 2011, s. 188-207
 • Postawy parmenidejska i heraklitejska w ujmowaniu kultury. Zarys problematyki, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2011/1-2 (14-15). Wrocław 2011, s. 107-130
 • Antropologiczna interpretacja wyobrażeń o górach, jako rezerwuarze vis vitalis. W:  Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza. Red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, „Studia z Dziejów Kultury Medycznej” t. 12. Wrocław 2012, s. 35-57
 • Zadania samorządu terytorialnego w zachowywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Doświadczenia powiatu nowosądeckiego. W: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. H. Rusek, J. Szczyrbowski, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” t. 14. Katowice 2014, s. 69-81
 • Tradycja w konstrukcji kulturowej tożsamości. W: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu. Red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź. Kraków 2015, s. 219-237

[data aktualizacji: 2.05.2019]
 
Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=...
Wybrane publikacje
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz