dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/glowne_4.jpg

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz

 

Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Kierownik w Zakładzie Etnologii i Geografii Kultury

 

tel. 338546161, 338546162
maciej.kurcz@us.edu.pl

Kariera zawodowa
Studia etnologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończone w 2001 roku pracą napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Dzięgla pod tytułem Wioskowy szejch w Sudanie Pólnocnym, ukończył tam również w roku 2002 studia archeologiczne na podstawie pracy magisterskiej pt. Grobowce muzułmańskich świętych w Sudanie północnym pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Ciałowicza. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Wydziale Historycznym UJ na podstawie rozprawy doktorskiej Życie codzienne wsi północnosudańskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Dzięgla. W 2010 roku habilitował się w Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie etnologii na podstawie rozprawy Jak przeżyć w afrykańskim mieście(Katowice 2012). Od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie.
 
Zainteresowania badawcze:

W sferze badań naukowych w szczególny sposób zwraca uwagę na różne przejawy pograniczności (liminalności) w życiu człowieka – fizycznego i metaforycznego poczucia zawieszenia, progowości, niejednorodności. Aktualnie, niezależnie od swoich afrykańskich zainteresowań, zajmuje się etnologią obszarów Kurdystanu Irackiego, a w szczególności przemianami kulturowymi miasta tego regionu. Odpowiedzialny jest za problematykę etnologiczną obszarów pozaeuropejskich, przede wszystkim w aspekcie dydaktyki dla studentów etnologii. Jest organizatorem studenckich obozów naukowych w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie, z którym ściśle współpracuje. Specjalizuje się w problematyce przemian kulturowych we współczesnej Afryce – zarówno w aspekcie tradycyjnych społeczności wiejskich, jak i środowisk miejskich tego obszaru.
 
Od 2010 roku jest członkiem African Borderlands Research Network, od 2013 roku członkiem rady głównej  European African Studies Network. Od wielu lat jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego
 
Dwukrotnie otrzymał stypendium konferencyjne Funduszu na Rzecz Nauki Polskiej (2009, 2011), przyznano mu również prestiżowe stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych naukowców (2011-2014).
 
Uczestniczył w czterech grantach, w tym jednym międzynarodowym:
 

 • wykonawca w projekcie pt. Wieś połnocnosudańska w aspekcie życia codziennego z perspektywy ostatniego półwiecza(Komitet Badań Naukowych),  2003-2004
 • kierownik w projekcie pt. Dżuba – ośrodek kultur i konfliktów. Etnologiczne studium miasta afrykańskiego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 2006-2008
 • kierownik w projekcie pt. Sudan jako wielowymiarowe pogranicze – refleksja etnologiczna nad dziedzictwem kulturowym Sudanu po secesji Południa (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), 2012-2013
 • kierownik w projekcie pt.Nimule - the Gateway to the Southern Sudan  A Man and a Border in South Sudanese City (Exchange Grant European Science Foundation, 2012-2013

Zainteresowania pozanaukowe

Galeria zdjęć
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej1.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej2.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej3.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej4.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej5.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej6.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej8.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej9.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej10.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej11.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej12.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej13.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Kurcz%20Maciej14.jpg

Publikacje

Publikacje zwarte:
 

 • Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Maciej Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot: Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Katowice 2016.  
 • Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności i procesów urbanizacyjnych w południowosudańskim mieście. Katowice 2012
 • Za Trzecią Kataraktą. Życie codzienne wsi północnosudańskiej. Kraków – Wrocław 2007

 
Artykuły naukowe:
 

 • Żywi Święci i ich groby. Grobowce kopulaste Północnego Sudanu w kontekście religii, życia społecznego i lokalnych tradycji architektonicznych, „Lud”, t. 86 (2002), s. 105-131
 • The Contemporary Dhikr – Different Aspects of the Sudanese Religion Expression,  “Africana Bulletin”, t. 52 (2004), s. 67-85
 • Żywot zgodny z obyczajem i religią. Cykl życia wieśniaka północnosudańskiego. Cz. I, „Lud” t. 89 (2005), s.157-191
 • North-Sudanese Village on the Nile at the Verge of Transformations, “Africana Bulletin”,  tom: 54 (2006), s. 55-85
 • Współczesny zikr – różne oblicza sudańskiej ekspresji religijnej. W:Etnologie a Kuriozity. Red. M. Tomandl. Praha 2006, s. 170-185
 • Między rzeką a pustynią. Kategoria granicy w kulturze ludowej Sudanu północnego, „Lud”, t. 91 (2007), s.169-181
 • Dżuba – ośrodek kultur i konfliktów. Raport z pierwszego sezonu badawczego w mieście południowosudańskim,„Afryka”. Warszawa 2007, s. 91-104
 • Life According to Custom and Religion. Life Cycle of North-Sudanese Countrymen . p. II, „Africana Bulletin”,  t. 55 (2007), s. 89-115
 • Juba – the City in Southern Sudan. The Analyze of Formal Structure, „Africana Bulletin”, t. 56 (2008), s. 53-76
 • Sudańska mozaika. Sytuacja etniczna w wioskach nad Nilem między III a IV Kataraktą, „Sprawy narodowościowe”, z. 32 (2008), s.135-148
 • Sudan północny z perspektywy antropologicznej. Uwagi na temat indywidualnych prac terenowych na terenie Bliskiego Wschodu, „Lud”, t. 92 (2008), s. 255-261
 • How to Survive in an African City? A Migrant in the Face of Urbanization Process in South Sudanese Juba, “Ethnologia Actualis Slovaca. The Journal of Ethnographical Research”, t. 22. Tyrnava 2009, s. 20-40
 • Modernizacja nad Nilem (wespół z A.  Zamojską): W: Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie. Red. K. Kościelniak. Kraków 2009, s. 35-55
 • Dżuba-ośrodek kultur i konfliktów. Przemiany etniczności w powojennym Sudanie Południowym, „Sprawy Narodowościowe”, t. 34 (2009), s. 183-199
 • Byli uchodźcy a procesy urbanizacyjne w południowosudańskim mieście, „Afryka”,  t. 27/2009. Warszawa 2009, s. 5-22
 • Pogranicze afrykańskie jako problem badawczy antropologii, „Afryka”, t. 29-30, Warszawa 2009, s. 120-136
 • Dżuba-ośrodek kultur i konfliktów. Przemiany etniczności w powojennym Sudanie Południowym,„Sprawy Narodowościowe”, t. 34/2009, s. 183-199
 • Muzułmanka z nad Nilu – wierzenia, obyczaje i przeobrażenia. W: Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie. Red. B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalki, Rabid. Kraków 2009, s. 133-149
 • Jak przeżyć w afrykańskim mieście. Migrant wobec procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie, „Lud”, t. 93 (2009), s. s. 241-253
 • Dżuba – miasto pogranicza afrykańskiego. Analiza różnych aspektów doświadczenia pograniczności,„Etnografia Polska“, 28/2010, s. 46-64
 • Multi-Dimension Borderness and Urbanization Processes South Sudanese Juba, “Hemispheres”, No. 25. Warszawa 2010, s. 47-57
 • Between the Crisis and Stabilization. On Former Refugees in South Sudanese Juba. W: Dilemnas of old and contemporary culture in ethnograghical and anthropological discourse. Ed. H. Rusek, „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”, t. 3. Cieszyn – Katowice 2011, s. 179-190
 • Rytuały kuchenne. O zachowaniu przy jedzeniu nad Środkowym Nilem. W: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Red. R. Stolična, A. Drożdż, „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 2. Cieszyn 2010, s. 54-62
 • Antropolog i powojenna rzeczywistość współczesnej Afryki. Refleksje na temat badań terenowych w południowosudańskiej Dżubie, „Lud”, t. 95 (2011), s. 143-159
 • Rozrywka w powojennym społeczeństwie południowosudańskiej Dżuby, „Zabawy i zabawki”, 1-4/2011, s. 225-237
 • Sudan na rozdrożu – refleksje etnografa po ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy. Red. W. Cisła, J. Różański, M. Ząbek. W: Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia. Warszawa 2012, s. 211-231
 • Dostojne matrony znad środkowego Nilu. Płeć i wiek w społeczeństwie wiejskim Sudanu Północnego, „Afryka", 36 (2012), s. 38-54
 • Świętość i anomalia. Kobieta bezdzietna wobec procesu społecznej marginalizacji na wsi Sudanu Północnego. W: Role społeczne płci w Afryce Subsaharyjskiej. Red. L. Łykowska. Warszawa 2012, s. 44-57
 • Granica, transgraniczne migracje i Armia Oporu Pana. Perspektywa Sudanu Południowego i Ugandy. W: Bilad as-Sudan.  Kultury i migracje. Red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek. Warszawa 2013, s. 99-119

Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38 [aktualizacja: 20.09.2017] 
 ekologia kuturowa.jpg

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/okladka_0.png

Wybrane publikacje