dr hab. Marek Rembierz

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/M.%20Rembierz.JPG

dr hab. Marek Rembierz

 

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych

 

tel. 338546215
marek.rembierz@gmail.com

Kariera zawodowa
 
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Kierunki zainteresowań badawczych i problematyka publikacji naukowych: filozofia, metafilozofia i historia filozofii polskiej; aksjologia i etyka; religioznawstwo (historia idei religijnych, dialog międzyreligijny), pedagogika i edukacja międzykulturowa; a także krytyka artystyczna.
Wspólnie z Krzysztofem Ślezińskim zainicjował i redaguje od roku 2006 rocznik „Studia z Filozofii Polskiej”. Współredaktor m.in. tomów: „Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej” (Katowice 2005, wraz z Z. Gajdzicą);  „Filozofia edukacji i etos rodziny” (Bielsko-Biała 2007, wraz z W. Wójcikiem); „Wokół «Pamięci i tożsamości»” (Poznań 2010, wraz z A. Olechem), „Rozum i wiara – intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego” (Kęty 2010, wraz z S. Cadrem). Współredaktor tomów powstałych we współpracy naukowej polsko-słowackiej: „Społeczeństwo – kultura – moralność” (Bielsko-Biała 2008) i „Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie” (Bratislava 2008). Współorganizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.
Członek towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (członek Zarządu Głównego) i Slovenského filozofického združenia pri SAV. Z-ca przewodniczącego Komitetu Olimpiady Filozoficznej w Bielsku-Białej. Współorganizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.  Stały felietonista tygodnika „Gazeta Ustrońska” (od listopada 2007 kontynuuje cykl felietonów „W kręgu refleksji filozoficznej”).

Zainteresowania pozanaukowe

 

Galeria zdjęć
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Marek_R_1.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Marek_R_2.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Marek_R_3.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Marek_R_4.jpg

Publikacje
 
Redakcje prac zbiorowych:
 

 • „Studia z Filozofii Polskiej”, t. II. Red. M. Rembierz, K. Śleziński, Bielsko-Biała – Kraków 2008, s. 342-354
 • Hermeneutyczna tradycja filozofii. Red. H. T. Mikołajczyk, M. Rembierz. Słupsk 2009, s. 155- 174
 • Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?. Red. M. Woźniczka, M. Rembierz. Częstochowa 2013, s. 79-100

 
Artykuły naukowe:
 

 • Religia – polityka – filozofia. O odróżnieniu „tego, co boskie” i „tego, co cesarskie” w refleksji filozoficznej i społecznej Stefana Swieżawskiego. W: Polityka a religia. Red. P. Jaroszyński, Ks. P. Tarasiewicz, I. Chodna. Lublin 2007, s. 125-141
 • Zagadnienie pluralizmu w refleksji metafilozoficznej. W: Igor Hrusovsky – osobnost slovenskej filozofie. Red. Z. Plasienkova, Bratlislava 2007, s. 188-194
 • Ethos edukacji i jej filozoficzny logos. Elementy filozofii edukacji w dociekaniach Tadeusza Kotarbińskiego. W: „Studia z Filozofii Polskiej”, t. II. Red. M. Rembierz, K. Śleziński. Bielsko-Biała – Kraków 2008, s. 342-354
 • Jak jasno i sensownie mówić o problemach filozoficznych? Metafilozoficzny postulat jasności w polskiej tradycji analitycznej. W: Widnokrąg analityczny. Red. R. Kleszcz. Łódź 2009, s. 81-108
 • Problematyka interpretacji w refleksji metafilozoficznej. W: Hermeneutyczna tradycja filozofii. Red.  H. T. Mikołajczyk, M. Rembierz. Słupsk 2009, s. 155-174
 • Czy filozof powinien być tolerancyjny? Zagadnienie tolerancji w refleksji metafilozoficznej. „Świat i Słowo” (Tolerancja a permisywizm) nr 1 (12) 2009, s. 113-132
 • Kształtowanie tożsamości a otwartość na inność. Edukacyjna wartość kulturowego pogranicza w rozprawach i wspomnieniach Stefana Swieżawskiego. W:  Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta. Katowice 2000, s. 319-339
 • Aksjologiczne aspekty zasady sprzeczności w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. W: Pragmatyka anomalii logicznych. Red. W. Suchoń, I. Trzcieniecka-Schneider, D. Kowalski, „Dialogikon”, vol. XIV. Kraków 2008, s. 55-65
 • Bezradność i samodzielność jako kategorie pedagogiczne. Od rozpoznania patologii do kształtowania podmiotowości, „Roczniki Pedagogiczne” (TN KUL), t.  I, 2009, s. 103-112
 • Filozofia versus ideologia. Etos uprawiania filozofii i powinności filozofa w konfrontacji z ideologią marksizmu-leninizmu. W: Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnost. Red. Z. Plašienkowá, V. Leško, B. Szotek. Košice 2011, s. 304-317
 • Metamorfozy metafilozofii. W: Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?. Red. M. Woźniczka, Kraków 2011, s. 129-174
 • Dialog rozumu i wiary w relacjach między wyznawcami różnych religii w interpretacji Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. W: Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju,  red. M. T. Kozubek, T. Czakański, Witosław J. Sztyk, Katowice Panewniki 2012, s. 32-50
 • Nauczyciel kraju ojczystego – Kazimierza Twardowskiego dydaktyka wychowawcza w kontekście myśli pedagogicznej Kazimierza Denka. W: Nauczyciel kraju ojczystego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Denkowi. Szczecinek 2012, s. 221-239
 • Intelektualne i polityczne oblicza marksizmu w PRL-u jako aktualny problem badawczy (z punktu widzenia historii filozofii i myśli społecznej). W: Państwo i prawo wobec spółczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochron praw człowieka. Red. R. M. Czarny, K. Spryszak. Toruń 2012, s. 166-194
 • Wielkie mity kultury i groźne mity ideologii w interpretacji Konstantego Michalskiego. W: Mit Historia Kultura. Red. J. Skoczyński. Kraków 2012, s. 291-305
 • Kobiecość w kontekście męskiej idealizacji i anty-kobiecej cywilizacji. Spór o tożsamość kobiety w antropologiach filozoficznych i religijnych, „Studia Teologiczne i Humanistyczne” Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, nr 3-4, Katowice 2012, s. 96-121
 • Wychowanie do liturgii i przez liturgie a ruch odnowy liturgicznej. Doświadczenia i przemyślenia Stefana Swieżawskiego (1907-2004). W: Wychowanie do liturgii i przez liturgię (seria: „Kościół w trzecim tysiącleciu”, t. 10). Red. A. Żądło, Wyd. Księgarnia św. Jacka. Katowice 2012
 • Dom rodzinny jako przestrzeń wychowania intelektualnego - wzrastanie w mądrości, czy utwierdzanie się w dziedziczonych uprzedzeniach i stereotypach? W: Jaka rodzina takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego. Red. M. T. Kozubek. Katowice 2012, s. 225-255
 • Określanie granic nauki: kolektywy i style myślowe. W kręgu refleksji metanaukowej Ludwika Flecka, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie”, t. XVIII. Kraków 2012, s. 239-267
 • Kulturowe dziedzictwo Beskidów i kształtowanie osobowej tożsamości i interpretacji Jana Szczepańskiego. W: Beskidzkie dziedzictwo. Red. S. Cader, T. Kowalik. Szczyrk 2013, s. 97-110
 • O zagadnieniu uprawiania i pisania historii filozofii po raz wtóry i nieostatni. W:  Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?. Red. M. Woźniczka, M. Rembierz. Częstochowa 2013, s. 79-100 
 • Polskie doświadczenie wielokulturowości w interpretacji Jana Pawła II jako inspiracja dla edukacji międzykulturowej. W:  Edukacja Międzykulturowa, 2/2013. Red. E. Ogrodzka-Mazur (red.). Toruń 2013, s. 57-94
 • Rzetelność i jakość kształcenia. Rzetelność edukacji jako warunek osiągania wyższej jakości kształcenia. W: O poprawę efektywności kształcenia. Red. L. Pawelski. Szczecinek 2013, s. 151-174
 • Oblicza samotności w edukacji. Samotność i odosobnienie wśród zasad wychowania intelektualnego i kształtowania samodzielności poznawczej, „Horyzonty Wychowania” 23, 12/2013. Red. W. Pasierbek. Kraków 2013, s. 55-75
 • Humanizm nauk pedagogicznych a niektóre założenia nauk społecznych, „Społeczeństwo i rodzina” 34/2013. Red. R. B. Sieroń. Stalowa Wola 2013, s. 8-32

Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38 [aktualizacja: 20.09.2017] 

 
Wybrane publikacje