dr hab. Jan Kajfosz

 

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/Strona%20Internetowa%28Kajfosz%29_1.jpg

dr hab. Jan Kajfosz

 

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych

 

tel. 338546159
jan.kajfosz@us.edu.pl

 
Kariera zawodowa:

 
Studia magisterskie (1995 r.) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego, na kierunku język polski – język niemiecki, ukończył pracą magisterską na temat Religia i etnokultura na Śląsku Cieszyńskim pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Daniela Kadłubca. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego na podstawie rozprawy doktorskiej Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Daniela Kadłubca. W 2010 roku habilitował się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie etnologii na podstawie rozprawy Magia w potocznej narracji.
 
Zainteresowania badawcze: 
 
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół etnolingwistyki, antropologii kognitywnej, folkloru w praktykach społecznych, myślenia magicznego. Prowadził badania terenowe na Śląsku Cieszyńskim oraz we wsi Ostojićevo (serbska część historycznego Banatu (rok 2008). Uczestniczył jako wykonawca w dwóch grantach międzynarodowych:

 • wykonawca w projekcie pt. Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (program Phare CBC Polska – Czechy 2002 w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński), 2005
 • wykonawca w projekcie pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna / Kulturní dědictví jako klíč k identitě česko-polského pohraničí na Těšínském Slezsku. K výročí 1200 let Těšína (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013), 2009-2010

Prowadził wykłady gościnne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006), w Katedrze Antropologii Ogólnej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Karola w Pradze (2006), w Instytucie Języka Czeskiego i Teorii Komunikacji, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Karola w Pradze (2011). Od 2013 roku jest wice-prezesem cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2013 roku jest członkiem CASA (Česká asociace pro sociální antropologii). Jest członkiem rady programowej czasopism „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” oraz „Twórczość Ludowa”. Należy do Sekcji Etnolingwistycznej KJ PAN (kadencja: 2015 – 2019).

 
Zainteresowania pozanaukowe
 
turystyka kulturowa
 

Galeria zdjęć
[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
Publikacje
 
Redakcje i prace zwarte:
 

 •  Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego. Czeski Cieszyn 2001
 • Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (wspólnie z A. Pieńczak i A. Drożdż). Red. Z. Kłodnicki, J. Kajfosz. Cieszyn 2005
 • Magia w potocznej narracji. Katowice 2009

Artykuły naukowe:

 • Porządek świata i przysłowie, czyli o kognitywnym wymiarze uogólniającego sądu. „Literatura ludowa“ 2006, nr 6, s. 43-55
 • Magia w ludowym obrazie życia pozagrobowego. „Literatura ludowa“ 2008, nr 6, s. 15-28
 • Magic, categorization and folk metaphysicsTowards cognitive theory of magic. „Český lid. Etnologický časopis–Ethnological Journal” 2008, rocz. 95, nr 4, s. 355-368
 • Elementy magii w folklorze medialnym. W: Folklor w dobie Internetu. Red. P. Grochowski, G. Gańczarczyk. Toruń 2009, s. 41-54
 • Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy JOSSzkic z antropologii języka. W: Slavistické studie XIII – Studia slavica XIII. Red. J. Raclavská, A. Wieczorek. Ostrava 2009, s. 45-56
 • O językowym i kulturowym konstruowaniu tradycji. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Red. J. Adamowski, J. Styk, t. 2, Tradycja w tekstach kultury. Lublin 2010, s. 79-88
 • O konstruktivním rozměru folkloru, „Cargo. Časopis pro kulturní a sociální antropologii” 2010, nr 1-2, s. 123-142
 • Folklor jako tekst w obiegu i jego potencjał konstruowania rzeczywistości. W: Nowe konteksty badań folklorystycznych. Red. T. Smolińska, J. H. Nijakowska. Wrocław 2011, s. 53-77
 • Magie a řád světa v Erbenově Kytici. W: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. 2. díl, Red. K. Piorecká, Semily-Turnov 2011, s. 34-45
 • O udrożnieniu domu i udomowieniu drogi. W: Droga w języku i w kulturze. Analizy antropologiczne. Red. J. Adamowski, K. Smyk. Lublin 2011, s. 267-276
 • Tradition as an object of rivalry, negotiation and power. W: Dilemmas of old and contemporary culture in ethnographical and anthropological discourse. Red. H. Rusek. Cieszyn – Katowice 2011, s. 32-43
 • Zabawka jako tekst kultury. W: Etnologia na granicy, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 11. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 198-208
 • O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci, W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 6, Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Red. J. Adamowski, M. Wójcicka. Lublin 2012, s. 21-31
 • Miejsce folkloru w konstruowaniu współczesnego świata, „Kultura Popularna” 2012, nr 3 (33), s. 44-60
 • Wiślanie w Ostojićevie a historia autoidentyfikacji na Śląsku Cieszyńskim, „Literatura Ludowa” 2012, nr 6, s. 3-28
 • Die aus anthropologischer Perspektive. W: Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich. Red. B. Olschowsky. München 2013, s. 41-57
 • Faktoid i mistyfikacja w nowych mediach, czyli o strategiach czarowania umysłu. W: Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców. Red. P. Grochowski. Toruń 2013, s. 65-90
 • Folklor a kwestia światotwórczej mocy słów. W: Folklór a folkloristika vo svete postmodernyXV. Medzinárodný zjazd slavistov Minsk 2013. Red. Z. Profantová. Bratislava 2013, s. 93-116
 • Magic in the social construction of the past. The case of Teschen Silesia, “Polish Sociological Review”, 2013, nr 3(183), s. 351-367
 •  Jan Szczepański jako antropolog kultury. W: Profesorowi w hołdzie. Publikacja poświęcona setnej rocznicy urodzin profesora Jana Szczepańskiego. Red. D. Kadłubiec. Cieszyn 2014, s. 83-94
 • Folklorystyczna uroczystość, czyli o pewnym kognitywnym mechanizmie budowania potęgi historycznego chłopa. W: W krainie metarefleksji. Red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź. Kraków 2015, s. 250-261
 • Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu, „Politeja” 2015, nr 35, s. 27-40
 • Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2015, z. 46, s. 107-122
 • Doznania emocjonalne w konstruowaniu tożsamości, W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 9, Tożsamości społeczno-kulturowe – kreacja i komunikacja. Red. M. Dziekanowska, M. Wójcicka. Lublin 2016, s. 71-82
 • Mitologie Rolanda Barthes’a a antropologia kognitywna, W: Imperium Rolanda Barthes’a, Red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl. Poznań 2016, s. 95-106
 • Od struktury do dyskursu, czyli fenomenologiczne czytanie Saussure’owskiej koncepcji języka, W: Kurs na Ferdynanda de Saussure'a, Red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl. Poznań 2017 (w druku)

 
Prace popularnonaukowe:

 • Špetka antropologie aneb proč nás Erbenovy balady stále baví? W: K.J. Erben: Komiksová Kytice, Praha 2016, s. 302-313

 
Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38
[aktualizacja: 22.05.2017]
Wybrane publikacje

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz