dr hab. Grzegorz Studnicki

 

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/Grzegorz%20Studnicki.JPG

dr hab. Grzegorz Studnicki

 

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych

 

tel. 338546331
grzegorz.studnicki@us.edu.pl

Kariera zawodowa
Studia magisterskie (1996-2001) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UŚ, Filii w Cieszynie, na kierunku etnologia, ukończył pracą magisterską na temat Krytyka państwa, religii i Kościoła oraz ekologia w tekstach piosenki punk rockowej, którą promował prof. dr hab. Józef Budniak. W latach 2001-2005 był słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, gdzie w roku 2006 uzyskał stopień doktora w zakresie socjologii na podstawie rozprawy Idee anarchizmu a kultura młodzieżowa. Formy działania, ich ciągłość i zmiana na przykładzie polskiej subkultury młodzieżowej punk w latach 80. i 90. XX wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. H. Rusek. Od 2002 roku pracuje w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, a od 2004 roku jest związany z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ. W listopadzie 2016 roku uzyskał habilitację.
 
Zainteresowania badawcze: 
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół pamięci społecznej, pamięci kulturowej, społeczności lokalnych, tożsamości społecznej i kulturowej, obszaru Śląska Cieszyńskiego. Uczestniczył jako wykonawca w czterech grantach, w tym  jednym międzynarodowym:

 • wykonawca w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Ducatus Teschensis z Republiki Czeskiej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej), 2011
 • wykonawca w projekcie realizowanym przez Sekcję Ludoznawczą przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we Wrocławiu (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP), 2012
 • wykonawca w projekcie realizowanym przez Fundację Braci Golec pt. Stroje ludowe w Karpatach polskich (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 2014
 • wykonawca w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego w Warszawie w ramach zadania „200 razy Kolberg!” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Kolberg 2014 - Promesa”, 2014

Od 2012 do 2015 roku roku był kierownikiem projektu pt. Tradycja i pamięć w procesie budowania tożsamości kulturowej mieszkańców pogranicza na Śląsku Cieszyńskim (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 0099/ FniTP/H11/80/2011).
Od 2003 roku jest członkiem Sekcji Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, od 2009 - członkiem cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Zainteresowania pozanaukowe
Perkusja, łyżwy, narty

Galeria zdjęć
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/grzegorz.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/_MG_2547.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/_MG_8887.jpg

Publikacje
 
Artykuły naukowe:
 

 • Stowarzyszenie LIBERTE jako przestrzeń aktywności środowisk alternatywnych – specyfika miejsca a przestrzeń miejska na styku kultur w Czeskim Cieszynie. W: Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Red. I. Bukowska-Floreńska, „Studia  Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 9. Katowice 2006, s. 143-157
 • Squating jako przestrzeń aktywności kultury alternatywnej. W:  Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji. Red. Z. Kłodnicki, A. Drożdż. Katowice 2007, s. 118-134
 • Miasto jako „pogranicze kulturowe”. W: Polskie pogranicza w procesie przemian, tom 1. Red. Z. Kurcz. Wałbrzych 2008, s. 101-114
 • Pogranicze – wyzwanie dla tożsamości (przypadek młodzieży ponadgimnazjalnej). W:, Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa-Zdrój – tożsamość i zbliżenie. Red. R.Gładkiewicz. Kudowa-Zdrój 2008, s. 93-108
 • Tradycja w procesie mityzacji. W: Tradycja: wartości i przemiany. Red. J. Adamowski, J. Styk. Lublin 2009, s. 30-44
 • Między tożsamością a atrakcją. Rozważania na marginesie konfliktu wokół skoczowskiego „Judosza”. W: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Red. H. Rusek, A. Drożdż. Wrocław-Cieszyn 2009, s. 225-243
 • Milczeć – kłamać – działać, czyli od języka do praktyki. W: Cisza i milczenie. Społeczne mechanizmy kreowania emocji. Red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel. Wrocław 2010, s. 39-64
 • Muzealizacja sfery kulinarnej Śląska Cieszyńskiego, czyli między tradycją, pamięcią i tożsamością kulturową a doświadczeniem turysty, W:  Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Red. Z. Kłodnicki, J. Langer, „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”, t. 2. Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 283-294
 • Obraz przeszłości a święta lokalne w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”, t. 1., Offsetdruk i Media, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 66-76
 • W stronę tożsamości grupowej. Przestrzeń miejska a media w okresie 2-8 kwietnia 2005 roku. W: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. I. Bukowska-Floreńska, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 10. Katowice 2010, s. 251-267
 • Amid identity, documentation of the past and attraction – on private regional exhibition rooms in Cieszyn Silesia. W: Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological Discourse. Ed. H. Rusek, Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis” t. 3, University od Silesia,Cieszyn-Katowice 2011, s. 92-103
 • Archiwizacja pamięci społecznej, czyli między narracją, tradycją i muzealizacją przestrzeni miejskiej. Antropologiczne rozważania na temat współczesnych kalendarzy regionalnych na Śląsku Cieszyńskim. W: „Cieszyńskie Studia Muzealne – Tĕšínský muzejí sborník”. Red. R. Jež, D. Pindur, t. 4. Czeski Cieszyn 2011, s. 11-34
 • Ewolucyjne inklinacje teorii Kropotkina, czyli ewolucjonizm na usługach anarchizmu. W:  Nauka w kontekście wzorów kultury. Red. A. Kazimiercza, B. Płonka-Syroka, Seria Wydawnicza Antropologia Wiedzy, t. 5. Warszawa 2011, s. 41-67
 • Kalendarze skoczowskie – między pamięcią, tradycją a narracją o przestrzeni miejskiej. W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. H. Rusek, A. Pieńczak. Cieszyn-Katowice 2011, s. 253-268
 • Kulig czyli zabawa i konsumpcja w drodze. W: Droga w języku i kulturze. Red. J. Adamowski, K. Smyk. Lublin 2011, s. 277-288
 • Kultura alternatywna – tożsamość – komunikacja. W: Etnologia na granicy. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj, Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 11. Katowice 2011, s. 185-197
 • Tradycja i pamięć społeczna w procesie kształtowania się tożsamości mieszkańców Skoczowa. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Red. M. Dziekanowska, J. Styk,  „Tradycja w kontekstach społecznych”, t. 3. Lublin 2011, s. 259-277
 • Nie tylko o folklorze szkolnym na Śląsku Cieszyńskim. Ujęcie socjologiczno-antropologiczne. W: Język – szkoła – przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego; Jazyk - škola - prostor jako faktory rozvoje kultury Těšínského Slezska. Red. M. Bogus. Czeski Cieszyn 2012, s. 25-56
 • Pomniki cieszyńskie w wymiarze czasowym, horyzontalnym i wertykalnym. W: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa Antropologiczna i socjologiczna. Red. G. Kubica, H. Rusek. Katowice 2013, s. 159-174
 • Rolnictwo i przemiany cywilizacyjne na wsi cieszyńskiej [współautor Janusz Gruchała]. W: Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918), Red. K. Nowak, I. Panic,„Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych”, t. 5. Cieszyn 2013, s. 257-298
 • Jan Józef Szymik (1930 - 2011) (wespół z Richter L., Branny J.). W: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, T. 4. Red. A. Spiss, J. Święch. Wrocław 2014, s. 235-242
 • Związki ludoznawstwa i edukacji na Śląsku Cieszyńskim od XIX wieku do czasów współczesnych(perspektywa polska). W: Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, N. M. Ruman.  Toruń 2014, s. 90-111
 • K počátkům a rozvoji polského národopisu a osvěty na Tusku .W: Etnografia Kysúc a Těšínska. Zborník z konferencje. Red. M. Jesenský. Kysuce 2014, s. 83-101
 • http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Muzeum_Gornoslaski_Park_Etnograficzny_w_Chorzowie_/Rocznik_Muzeum_Gornoslaski_Park_Etnograficzny_w_Chorzowie_-r2014-t2/Rocznik_Muzeum_Gornoslaski_Park_Etnograficzny_w_Chorzowie_-r2014-t2-s23-69/Rocznik_Muzeum_Gornoslaski_Park_Etnograficzny_w_Chorzowie_-r2014-t2-s23-69.pdf
 • Działalność edukacyjna i popularyzatorska Muzeum Śląska Cieszynskiegow w Cieszynie. W: Szkoła – kultura – środowisko lokalne .Red. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 308-321
 • Konflikt o konflikt… czyli o sporze wokół upamiętniana generała Jozefa Šnejdárka, „Stromata Anthropologica”. T.10, Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie antropologicznej. Red. K. Łeńska-Bąk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2015
 • (wspólnie z Gabriela Hałgas) Kultura ludowa. W: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. T. 7, Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. Red. K. Nowak, Starostwo Powiatowe, Cieszyn 2015
 • Oddolne działania w zakresienochronyn niematerialnego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego. Szanse i zagrożenia. W: Niematerialne dziedzictwo miasta. Red. M. Kwiecińska, Kraków 2016, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 127-140
 • Gdo mo Uwce tyn mo co chce, czyli między tradycją, stylem życia a atrakcją turystyczną w Beskidzie Śląskim. W: Tradycje dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Tom 10. Współczesne konteksty tożsamości społeczno kulturowych. Red. M. Dziekanowska, M. Wójcicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowkiej. Lublin 2017
 • Obrazy kultury ludowej w twórczości literackiej Śląska Cieszyńskiego na przykładzie »Wyłomu« Marii Wardasówny, „Ethnologia Europea Centralis” Jurnal of Central Eurpean Ethnology, t. 14, Brno-Cieszyn-Praha 2017
 • Prywatne inicjatywy o charakterze skansenowskim w powiecie cieszyńskim, „Museum vivum” časopis českých mezeí v přírodĕ, R 12. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, s. 44-55
 • Skoczowski »Judosz«, „Śląskie Prace Etnograficzne”, t. 4, Śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Echa przeszłości czy żywa tradycja? Red. K. Pieronkiewicz‑Pieczko. Wyd. Muzeum Śląskie. Katowice 2017, s. 169-195
 • Zwierzęta w świetle dawnych »powiarek« Śląska Cieszyńskiego. WZwierzęta w kulturze i wychowaniu. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2017, s. 32-52
 • Noc Muzeów w peryferyjnym mieście: popularyzacja – zabawa – karnawał?, W: „Journal of Urban Ethnology”, nr 16/2018. Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Kraków 2018, s. 109-125
 • I wojna światowa a życie codzienne na Śląsku Cieszyńskim, W: „Ethnologia Europae Centralis. Journal of Central European Ethnology. Časopis pre národopis strednej Európy", nr 15/2018, (red.): K. Marcol, G. Odoj, A. Pieńczak. Wydawnictwo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava-Cieszyn 2018, s. 72-92
 • Prywatne i społeczne muzea na Śląsku Cieszyńskim w kontekście tożsamości regionalnej. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 5/2018,. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Wrocław–Łódź 2018, s. 157-176: http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2019/01/01_05_G-Studnicki_Prywatne-i-spoleczne-muzea.pdf

 
Prace popularnonaukowe:

 • Lidové zvyky a obyčeje na Těšínském Slezsku-Obrzędowość doroczna i rodzinna na Śląsku Cieszyńskim. Bystřice-Cieszyn 2011
 • Dny všední i sváteční (G. Studnicki, J. Tichá, J. Langer, V. Michalička). Beskidy, t. 3. Třinec 2013
 • Strój cieszyński – Těšínský kroj (wespół z M. Kiereś). Milówka 2014

Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego: https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38
 
[aktualizacja: 29.04.2019]

Wybrane publikacje
[current-page:title] - obraz