dr hab. Agnieszka Pieńczak

 

[current-page:title] - obraz

dr hab. Agnieszka Pieńczak

 

adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych

 

tel. 338546176
agnieszka.pienczak@us.edu.pl

Fot. Sekcja Prasowa UŚ
 
Kariera zawodowa
 
Studia magisterskie (1997-2002) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UŚ, Filii w Cieszynie, na kierunku etnologia, ukończyła pracą magisterską na temat Wiedza i wierzenia ludowe w Polsce pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Kłodnickiego. Po ukończeniu studiów otrzymała stypendium doktoranckie w Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy doktorskiej Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw w polskiej społeczności wiejskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Kłodnickiego. Od studiów związana z Pracownią Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie. Od 2006 roku pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie.  W lutym 2018 roku otrzymała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego  nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia na podstawie rozprawy pt. Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej (Katowice 2016).
 
Zainteresowania badawcze
 
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dziedzictwa kulturowego wsi polskiej (głównie obrzędowości narodzinowej), promowania i rozwijania Polskiego Atlasu Etnograficznego, atlasowych badań porównawczych oraz współczesnego wykorzystania materiałów źródłowych PAE (w tym działań digitalizacyjnych). W latach 2001-2003 prowadziła badania uzupełniające dla potrzeb Polskiego Atlasu Etnograficznego na Mazurach, Kujawach i Podlasiu; dalsze koncentrowały się badaniu przemian współczesnego obrazu kulturowego wsi śląskich (2005-2013). Uczestniczyła jako wykonawczyni w ośmiu grantach, w tym trzech międzynarodowych:

 • wykonawczyni w projekcie pt. Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (program Phare CBC Polska – Czechy 2002 w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński), 2005
 • sekretarz i wykonawczyni w grancie unijnym pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński), 2009-2010
 • wykonawczyni w projekcie pt. The 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe-Small grant (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki), 2012

Od 2014 do 2018 roku roku była kierowniczką projektu pt. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 11H 13 0162 82) (zob. www.archiwumpae.us.edu.pl).

Od 2013 roku jest prezeską cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (wcześniej – sekretarzem), od 2008 roku członkinią Sekcji Ludoznawczej PZKO w Czeskim Cieszynie; również członkinią redakcji czasopism "Ethnologia Europae Centralis", "Dziedzictwo Kulturowe wsi", "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" oraz redaktorem naczelnym serii "Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis" i "Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego". W 2018 r. była recenzentem zewnętrznym w czasopiśmie "Prace Etnograficzne".
 
W 2012 roku otrzymała trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane młodym naukowcom.
 
O badaniach naukowych realizowanych nad Polskim Atlasem Etnograficznym można przeczytać na stronie Uniwersytetu Śląskiego: http://gazeta.us.edu.pl/node/420093 ; http://pae.us.edu.pl/exhibits/show/informacje-prasowe.
 
Zainteresowania pozanaukowe
 

W wolnej chwili gotuje specjały kuchni hiszpańskiej, relaksując się przy muzyce lat 80.

 
Galeria zdjęć
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
 
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
Publikacje
 
Redakcje i prace zwarte:
 

 • Wiedza i wierzenia ludowe. T. 6. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2002
 • Zwyczaje i obrzędy weselne (wspólnie z A. Drożdż). Cz. I: Od zalotów do ślubu cywilnego. T. 8. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2004
 • Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (wspólnie z A. Drożdż i J. Kajfosz). Red. Z. Kłodnicki, J. Kajfosz. Cieszyn 2005
 • Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. II: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. T. 8. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2007
 • Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne. Red. R. Stolična, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2009
 •  „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. T. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2010
 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski. Cieszyn – Katowice - Brno 2010
 • Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. H. Rusek, A. Pieńczak. Cieszyn-Katowice 2011
 • Etnologia bez granicEthnology without borders. Red. A. Pieńczak, E. Diakowska. Cieszyn 2012
 • „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. T. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2013
 • Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej. W: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 3543. Katowice 2016
 • Kłodnicki Zygmunt, Pieńczak Agnieszka, Joanna Koźmińska: Polski Atlas Etnograficzny - historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. W: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 3666; seria: "Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego". T. 1. Katowice 2017. 
 • „Ethnologia Europea Centralis” nr 15, 2018 (współred. K. Marcol, A. Pieńczak), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 
Artykuły naukowe:
 

 • Sposoby rozpoznawania domniemanych czarownic (w świetle badań Polskiego Atlasu Etnograficznego), „Lud”, t. 92 (2008), s. 215-233
 • Dorobek Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie, „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XXIV (2009), nr 3-4, s. 39-43
 • Stan badań Polskiego Atlasu Etnograficznego nad obrzędowością narodzinową. W: Między kulturą ludową a masową: historia, teraźniejszość i perspektywy badań. Red. T. Smolińska, Kraków – Opole 2010, s. 121-134
 • Картографирование явлений культуры: «Kомментарии к польскому этнографическому атласу» „Живая Старина” (4) 2010, s. 60-63
 • Rola i znaczenie pożywienia w życiu kobiety ciężarnej. W: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Red. R. Stolična, A. Drożdż. „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 2. Cieszyn 2010, s. 215-235
 • Dziedzictwo kulturowe w świadomości mieszkańców Istebnej - obrzędowość urodzinowa w procesie przemian. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski. „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 1. Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 355-369
 • Rodzice chrzestni (wspólnie z P. Koppem). W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 1. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn – Wrocław 2010, s. 263-321
 • Dziedzictwo kulturowe w świadomości mieszkańców Istebnej - obrzędowość urodzinowa w procesie przemian. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski. „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 1. Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 355-369
 • Magia Alkmeny w polskiej obrzędowości narodzinowej i pogrzebowej (w świetle badań Polskiego atlasu etnograficznego) (wspólnie z E. Diakowską), „Ethnologia Europae Centralis”, t. 10 (2011), s. 43-54
 • Żywotność praktyk magicznych na przykładzie sposobów ochrony dzieci przed urokiem (przygotowano z materiałów „Polskiego Atlasu Etnograficznego”). W: Etnologia na granicy. Dorobek ośrodka etnologicznego UŚ. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 11. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 231-243
 • Specyfika materiałów źródłowych Polskiego atlasu etnograficznego. W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. H. Rusek, A. Pieńczak. Cieszyn – Katowice 2011, s. 41-61
 • Food in the life of a pregnant woman – an analysis of the studies for the Polish Ethnographic Atlas. W: Dilemnas of old and contemporary culture in ethnograghical and anthropological discourse. Ed. H. Rusek. „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”, t. 3. Cieszyn – Katowice 2011, s. 146-154
 • Symbolika przejścia a kobieta ciężarna w obrzędowości urodzinowej. W: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne. Red. J. Adamowski, K. Smyk. Lublin 2011, s. 67-80
 • Zwyczaje związane z karmieniem dziecka piersią. W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 2. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn – Wrocław 2013, s. 78-99
 • Czynności magiczne ułatwiające poród. W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 2. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Cieszyn – Wrocław 2013, s. 67-77
 • Polski Atlas Etnograficzny – dawne i współczesne badania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej (wespół z E. Diakowską-Kohut), „Ethnologia Europae Centralis”, t. 11 (2013), s. 63-69
 • The Polish Ethnographic Atlas – research achievements and prospects. „Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research” t. 15 (2015), nr 2, s. 81–94 [online]: http://www.degruyter.com/view/j/eas.2015.15.issue-2/eas-2015-0018/eas-20...
 • Polski Atlas Etnograficzny – dokumentowanie, zachowanie i popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. W: Narracja, obyczaj, wiedza.... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Red. A. Przybyła-Dumin. Chorzów–Lublin–Warszawa 2016
 • The collection of questionnaires concerning wild plants on the digital platform of the Polish Ethnographic Atlas. „Slovenský národopis”, t. 15, nr 2 (2016), s. 81-94 [online]: http://www.uet.sav.sk/files/slovensky_narodopis_2016_2-pienczak.pdf.
 • The Digital Platform of the Polish Ethnographic Atlas - From Idea to Implementation. W: „Český lid. Etnologický časopis (Ethnological Journal)”. Nr 4/105 (2018), s. 459-473, DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.4.05

Prace popularnonaukowe

 • O dawnym zwyczaju kojarzenia małżeństw w Polsce, „Kalendarz Śląski” 2009, Czeski Cieszyn 2008, s. 202-206
 • „Biuletyn Ludoznawczy”, t. 24 (2009). Red. A. Pieńczak, L. Richter. Czeski Cieszyn
 • Stan badań Polskiego atlasu etnograficznego nad kulturą ludową  Suszca i Kryr (druga połowa XX wieku. W: Architektura drewniana pogranicza polsko-słowackiego. Kultura i dziedzictwo kulturowe jako filar współczesnego rozwoju oraz kształtowania dobrobytu społecznego. Red. K. Szendera, W. Szendera. Suszec 2010, s. 7-17
 • „Biuletyn Ludoznawczy”, t. 25 (2012). Red. A. Pieńczak, L. Richter. Czeski Cieszyn
 • Szymik J.: Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim. Red. A. Pieńczak, G. Studnicki. Czeski Cieszyn 2012 (II wydanie)
 • Pół wieku w służbie Polakom nad Olzą. Dorobek 50-letniej działalności Sekcji Folklorystycznej i Ludoznawczej oraz Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Red. A. Pieńczak, W. Grajewski. SL PZKO. Czeski Cieszyn 2017.

Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego: https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38
 
[aktualizacja: 16.04.2019]
Wybrane publikacje
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/ok1.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/ok2.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/ok3.jpg
okładka
 
[current-page:title] - obraz

Zainteresowania badawcze