dr Grzegorz Odoj

 

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/glowne_5.jpg
dr Grzegorz Odoj
 
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
 
tel. 338546158

Kariera zawodowa

W 1992 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie, pisząc pracę dyplomową pt. Komizm jako wyznacznik wspólnoty kulturowej. Wskazanie cech i zależności w oparciu o twórczość Edwarda Redlińskiego. W latach 1996-2003 był asystentem w Zakładzie Etnologii UŚ, odbywając jednocześnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Przypadek Sławkowa. W latach 2003 - 2016 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego.
Jest członkiem Rady Wydawniczej Rocznika Naukowego Muzeum w Żorach „Ludzie i Kultury”, sekretarzem redakcji naukowej serii wydawniczej „Nurty i meandry kultury”, członkiem zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Tu żyję, tu mieszkam”. Członek Rady Wydawniczej czasopisma naukowego Ethnologia Eropae Centralis.

Zainteresowania badawcze:
Zasadniczy nurt jego zainteresowań to antropologia miasta, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe (zwłaszcza problematyka przemian deindustrializacyjnych, społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska i kultura konsumpcyjna), tożsamość kulturowa społeczności lokalnych oraz edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa. Prowadził liczne badania terenowe na Górnym i Dolnym Śląsku, na Podlasiu, w Małopolsce i na terenie Zagłębia Dąbrowskiego Autor ponad stu prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych. Współtwórca programów kursów i warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i liceum z zakresu edukacji regionalnej, wielokulturowej oraz międzykulturowej, które realizuje w ośrodkach doskonalenia i doradztwa nauczycieli na terenie całego kraju. Brał udział w kilku grantach (w tym w grancie Urzędu Integracji Europejskiej) w ramach projektów z zakresu edukacji regionalnej i europejskiej.

Galeria zdjęć

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/1_1.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/2_0.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/3_1.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/4_2.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/5_1.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/6_0.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/7_0.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/8.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/10.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/11.JPG

Publikacje

Pozycje zwarte:

 • Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. (G. Odoj et al.) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2016
 • „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 15. (współred. M. Szalbot). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2015
 • Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007
 • Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna (1). Materiały pomocnicze dla nauczycieli. (Współred. A. Peć). Wydawnictwo Edukacyjne ALEX. Dzierżoniów 2000
 • Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna (2). Wybór kwestionariuszy badawczych i kart pracy (Współred. A. Peć) Wydawnictwo Edukacyjne ALEX. Dzierżoniów 2001
 • Edukacja regionalna – Dziedzictwo kulturowe w regionie. Karty pracy. (Współaut. A. Peć). Wydawnictwo MAC EDUKACJA. Kielce 2002
 • Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej. (Współred. R. Hołda). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008
 • Etnologia na granicy. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 11. (Współred. I. Bukowska-Floreńska). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011
 • Obszary kulturowe współczesnego miasta -funkcje i pogranicza. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne", t.13. (Współred. M. Szalbot) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

 

Artykuły:

 • Zachowania ludyczne mieszkańców Jaworzynki. Tradycja i współczesność. „Zabawy i zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu iludyczności” nr 1-2. Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach. Kielce 1997, s. 107 – 119
 • Śląski ośrodek etnologiczny w Cieszynie.(Współaut. A. Peć.) „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, 1997. Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Instytut Studiów Politycznych. Warszawa 1997, s. 183-186
 • Obrzędowość weselna w Sławkowie.„Zabawy i zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzm i ludyczności” nr 1–2.Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach. Kielce 1998, s. 73 – 88
 • Przejawy kultury czasu wolnego w codzienności śląskich rodzin robotniczych. W: Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. Red. L. Dyczewski OFMConv, D. Wadowski. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1998, s. 101-109
 • Pierwiastek ludowy w polskiej muzyce współczesnej. W: Da capo al. Fine. Red. P. Kaja, A. Peć. Wydawnictwo Edukacyjne ALEX. Dzierżoniów 1999, s. 67-71
 • Świętowanie odpustów parafialnych w Pszczyńskiem. W: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 3. Red. I. Bukowska-Floreńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999, s. 59 – 70
 • „Awans” odczytany raz jeszcze. Refleksje etnologa. „Ha!art. Magazyn Kulturalno-Artystyczny” nr 1, 1999. Wydawnictwo Uniwersytu Jagiellońskiego. Kraków 1999, s. 27 – 28
 • Kapliczka i krzyż przydrożny jako miejsca znaczące. (Współaut.A. Peć). W: Miejsca znaczące i wartości symboliczne. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". Tom 5. Red. I. Bukowska - Floreńska Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2001, s. 107 – 115
 • Edukacja europejska w zreformowanej szkole. Uwagi i propozycje etnologa. (Współaut. A.Peć). W: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". Tom 6. Red. H. Rusek.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2002, s. 275-282
 • Lokalna tradycja historyczna w świadomości mieszkańców małego miasta. W: Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". Tom 8. Red. I. Bukowska – Floreńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004, s. 200 – 215
 • Aktywność społeczna mieszkańców małego miasta. Przykład Sławkowa. W: Zagadnienia społeczne. Wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna. "Oświata i Kultura na Podbeskidziu". Tom 2. Red. D. Czubala, G. Grzybek. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2005, s. 89-96
 • Lokalność jako ojczyzna – w kręgu pojęć podstawowych. W: Dziedzictwo kulturowe Ziemi Suskiej i Podbabiogórza. Materiały z konferencji „Ochrona lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej a edukacja regionalna”. Red. R. Lisowski, M. Peć, A. Peć. Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych. Kraków 2005, s. 29-37
 • Ludyczne i symboliczne znaczenie ptaszków stryszawskich.(Współaut. A. Peć). „Zabawy i Zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności” nr 1-4/2006, s. 100-106. Muzeum Zabawy i Zabawki w Kielcach
 • „Swój” i „obcy” w przestrzeni małomiasteczkowej Sławkowa. W: Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. Tom 9. Red. I. Bukowska-Floreńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, s. 96-111
 • Kontakty wewnątrzspołeczne zbiorowości małomiasteczkowej i ich znaczenie w lokalnym systemie przekazu kultury i tradycji. W: Rodzina, tradycja, regionalizm. "Oświata i kultura na Podbeskidziu". Tom IV. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2007, s. 171-181
 • Wielokulturowa przestrzeń społeczna miasta na przykładzie Mysłowic. W: Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej. Red. R. Hołda, G. Odoj. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, s. 127-14
 • Ku nowej tożsamości. Górnośląskie miasta przemysłowe w procesie przemian. W: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Red. H. Rusek, A. Drożdż. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław-Cieszyn 2009, s. 167-179
 • Rodzinne tradycje zwyczajowo-obrzędowe związane z narodzinami i śmiercią jako baza więzi społecznej mieszkańców małego miasta. W: Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. „Oświata i kultura na Podbeskidziu”. Tom V. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka.Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2009, s. 77-85
 • Między utopią a ideologią. Miasto socjalistyczne i jego przestrzeń.W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. H. Rusek, A. Pieńczak.Offsetdruk i media. Cieszyn-Katowice 2011, s. 221-229
 • Przemiany tradycji kulturowej w okresie restrukturyzacji przemysłu w miastach konurbacji górnoślaskiej. W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Tom 3. Tradycja w kontekstach społecznych. Red. J. Styk, M. Dziekanowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. Lublin 2011, s. 341-353
 • Małe miasto jako przedmiot badań etnologicznych w Polsce. Stan i perspektywy. W: Etnografia na granicy. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 11. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 116-131
 • Edukacja regionalna w perspektywie antropologii kulturowej. Uwagi i propozycje. W: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań. Red. Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż, G. Błahut. Offsetdruk i media. Cieszyn-Katowice 2011, s. 135-145
 • Osoba niepełnosprawna jako obcy. Ujęcie antropologiczne. W: Oni – rola oraz aspekt artystyczny twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Materiały pokonferencyjne.Red. B. Stalmach, U. Bańcerek. Muzeum Śląskie w Katowicach. Katowice 2011, s. 31-36
 • Rzeka Przemsza jako element krajobrazu kulturowego Mysłowic. W:  Ciekawość świata, ludzi, kultury… Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej. Red. R. Hołda, T. Paleczny. Księgarnia Akademicka. Kraków 2012, s. 329-344
 • Przestrzeń ludyczna małego miasta i jej przemiany. Przykład Sławkowa. „Zabawy i Zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, nr 1- 4, 1999, s. 141 – 152.
 • Dziedzictwo kulturowe jako kluczowe pojęcie edukacji regionalnej. Rozważania terminologiczne. W: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? ”Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 12. Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2012, s. 38-48
 • O konstruowaniu nowej tradycji historycznej miasta (na przykładzie Mysłowic). W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. T. 5. Pamięć jako kategoria rzeczywistości społeczno-kulturowej. Red. J. Styk, M. Dziekanowska. Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 171-186
 • Wielokulturowe tradycje Mysłowic – symbioza i współdziałanie. W: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej. Red. M. Wójcik. Wyd.: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice 2013, s. 29-47
 • Piętnaście lat istnienia ośrodka etnologicznego w Uniwersytecie Śląskim. „Etnografia Polska” t. 55, z.1-2, 2011, s. 5-22
 • Komizm a uczestnictwo we wspólnocie kulturowej.W: Polski i czeski humor zaangażowany – dowcip, anegdota i karykatura polityczna. „Bibliotheca Ethnologia Europae Centralis”. Vol. IV.  Red. H. Rusek, A. Drożdż. Offsetdruk i media. Cieszyn-Katowice 2013, s. 4-1
 • Rzeka Przemsza jako element krajobrazu kulturowego miasta. „Etnologia Europae  Centralisnr 11, 2013, Jan Souček, Brno; Česka národopisná společnost, Praha;Uniwersytet Śląski w  Katowicach, s. 7-17
 • Między degradacją a rewitalizacją – górnośląskie osiedla robotnicze w obliczu deindustrializacji. W: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2014, s. 36-48
 • Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej w procesie rewitalizacji (na przykładzie  górnośląskich osiedli patronackich). W: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 14, red. H. Rusek, J. Szczyrbowski,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2014, s. 210-222.
 • Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej. Red. E. Górnikowska-Zwolak,W. Walkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice-Mysłowice 2015, s. 199-212
 • Ekologia kulturowa – koncepcja i metoda. W: G. Odoj et al.: Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2016, s. 13-29

Więcej zapisów bibliograficznych znajduje się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej UŚ: http://biblio.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_wszm21.p?ID1=LJFMSOJIRH... [aktualizacja: 20.09.2017]