dr Grzegorz Błahut

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/praga.JPG

dr Grzegorz Błahut

 

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych

 

tel. 338546161
grzegorz.błahut@us.edu.pl

Kariera zawodowa
Studia magisterskie (1997-2002) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, Filii w Cieszynie, na kierunku etnologia, ukończył pracą magisterską na temat Rola i znaczenie obrazu we współczesnej kulturze. Wybrane przykłady z ikonosfery miejskiej, filmu i telewizji pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. W 2003 roku odbył staż absolwencki w Dziale Archeologicznym Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, biorąc udział w badaniach archeologicznych na terenie bielskiej starówki. W latach 2004-2006 zrealizował podyplomowe studia pedagogiczne na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. Od 2007 roku jest zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.
 
Zainteresowania badawcze:
Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim na problemach kultury mieszkańców miast oraz ulegających wpływom miejskiego stylu życia obszarach wiejskich. Terenem prowadzonych przez niego badań były dotychczas: Bielsko-Biała, Szczyrk, Buczkowice, Żuławy Gdańskie. Wiele uwagi poświęcił także analizom zjawisk wizualnych takich jak graffiti, film oraz wyobrażenia przestrzeni. Uczestniczył w następujących projektach:

 • wykonawca w projekcie pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013), 2009-2010
 • podwykonawca zadania badawczego w projekcie Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wielkopolski UAM w Poznaniu oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2014
 • wykonawca w projekcie pt. Ekologia kulturowa. Specjalność na kierunku Etnologia studia II stopnia z funduszy „norweay grants”, oraz „eea grants” (prowadzenie strony projektu), 2015- 2016
 • wykonawca zadania: „problematyka kulturowych odmienności i stereotypów” w projekcie pt. Polsko-czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),  2018

Od 2009 roku jest członkiem cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W 2017 r.  był na wyjeździe dydaktycznym w ramach programu Erasmus Plus: Ovidius University w Konstancji, Rumunia. Warto odnotować również, że w ubiegłych latach był niestrudzonym nauczycielem nie tylko studentów, ale i młodzieży oraz dzieci, aktorem-amatorem i twórcą nieprofesjonalnym, który zdobył uznanie w środowisku fachowców.

Zainteresowania pozanaukowe
Miłośnik zwierzaków, medycyny, jazdy na motocyklu i wszelkich zabaw na świeżym powietrzu.

Galeria zdjęć
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ale%20wieje_0.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Rumunia.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ze%20zwierzakami.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/zBocianem.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Namysl.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/na%20motorze.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/z%20grabiami.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ide.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ycie%20jest%20snem.jpg

Publikacje

Redakcje i prace zwarte:

 • Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań. Red. G. Błahut, Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż. Cieszyn-Katowice 2011
 • Wychowanie dziecka -między tradycja a współczesnością. Red. G. Błahut, Ewa Ogrodzka-Mazur, N. M. Ruman, Toruń 2014
 • Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne.  Red. G. Błahut, E. Ogrodzka-Mazur, T.  B. Chmiel. Toruń 2016
 • Zwierzęta w kulturze i wychowaniu. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut. Toruń 2017

Artykuły naukowe:

 • Tożsamość jako element kształcenia w edukacji regionalnej.W: Strategie oświatowe wobec problematyki migracyjnej uczniów i wyzwań edukacji przedszkolnej. Materiały konferencyjne.  Red. J. Laska. 2007.
 • Graffiti i onomastyka miejska  jako wyznaczniki przemian politycznych i kulturowych. W: Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce. Red. K. Górny, M. Marczyk. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2009, s. 181-191
 • Wielokulturowość Cieszyna jako miasta i pogranicza. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski. Wyd. Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis, vol. 1. Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 52-65
 • Problem  miejskiego centrum w obliczu dynamicznych przemian urbanistycznych i kulturowych –na przykładzie Bielska-Białej. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 10: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. I. Bukowska-Floreńska. Katowice 2010, s. 100-110
 • Interakcje symboliczne w kontekście geografii humanistycznej miasta – na przykładzie wlepek i graffiti. W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Red. H. Rusek, A. Pieńczak. Cieszyn-Katowice 2011, s. 242-252
 • Telewizja a problem edukacji i enkulturacji. W: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań. Red. Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż, G. Błahut. Cieszyn-Katowice 2011, s. 187-194
 • Przestrzeń semiotyczna miasta. Problemy i propozycje badawcze. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 11: Etnologia na granicy. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 132-140
 • Rzeka jako droga w filmie „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli. W: Obrazy drogi w literaturze i sztuce. Red. J. Adamowski, K. Smyk. Lublin 2012, s. 223-232
 • Mapy mentalne jako wyobrażenia miejskich obszarów kulturowych „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza. Red. G. Odoj, M. Szalbot. Katowice 2013, s. 47-56
 • Rzeka życia – woda w poetyckich obrazach ludzkiej egzystencji. „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy: Woda –ekologia kultury” 07-08 (2014), s. 39-41
 • Szkoła jako „miejsce” w przestrzeni społeczności lokalnej a wzajemne oczekiwania –perspektywa antropologiczna. „Studia Pedagogiczne LXVII: Społeczne oczekiwania wobec szkoły –szkoła wobec oczekiwań społecznych”. Red. Z. Gajdzica. Warszawa 2014, s. 69-82
 • Problem stabilizacji srodowiska społeczno-kulturowego w procesie dorastania. Filmowe obrazy transgraniczności kulturowej dzieci. W: Wychowanie dziecka -między tradycją a współczesnością. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T. Chmiel. Toruń 2014, s. 232-248
 • Urodziła mi się bieda - narzędzia, praktyki i strategie zbieraczy z osiedlowych śmietników. Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk 2015, s. 577-598
 • Miejska ulica jako przestrzeń życia politycznego – między ładem cenzury a żywiołem buntu. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. Tom 15: Między ładem a żywiołem – człowiek w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta". Red. G. Odoj, M. Szalbot. Katowice 2015, s. 81-93
 • Metafizyczna energia węgla rzeźbą wydobyta.Recenzja: I. Bukowska-Floreńska: Rzeźba w węglu i graficie. Symbol górniczego trudu. „Twórczość Ludowa”, nr 3-4 (2016). Wydawnictwo Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Lublin 2016, s. 120-123
 • Odczytywanie miasta - notatki i wspomnienia z konferencji, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Miasto jako tekst kultury. Organizacja, semiotyka, mieszkańcy” 12-13 10 2015 r. zorganizowanej przez Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa i Sekcję Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T.16 (2016). Red. G. Studnicki, M. Rauszer. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, s. 224-226
 • Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnej na przykładzie Podkoziołka w Mylinie (współautorstwo z Z. Łaga) “Ethnologia Europae Centralis. Journal of Central European Ethnology", nr 13 (2016). Wydawnictwo Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2016, s. 64-71
 • Wprowadzenie (współautorstwo z E. Ogrodzka-Mazur, T. Chmiel). W: Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T. Chmiel. Wydawnictwo Adam Marszałek. Cieszyn-Toruń 2016, s. 7-10
 • Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia. „Journal of Urban Ethnology” 15 (2017), s. 21-30
 • Gdy świat stanął na głowie – przyczynek do badań nad transformacją ustrojową w pamięci mieszkańców Górnego Śląska. W:TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. T. IV: Śląsk jako aktualny problem badawczy, s. 80-94
 • Od Redakcji." Studia Etnologiczne i Antropologiczne", t.18 (2018), s. 9-11

 
Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38 [aktualizacja: 02.05.2019]