dr Anna Drożdż

 

 
[current-page:title] - obraz

dr Anna Drożdż

 

adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
Zastępca Dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

tel. 338546159
adrozdz@o2.pl

Kariera zawodowa
 
Studia magisterskie (1997-2002) w Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym na kierunku etnologia, specjalizacja antropologiczna ukończyła pracą magisterską na temat Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka w Polsce pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Zygmunta Kłodnickiego. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy doktorskiej Współpraca społeczności wiejskiej w Polsce podczas kolejnych etapów wesela jako przykład współdziałania społecznego, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnickiego. Od 2008 roku jest zatrudniona w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. Obecnie w trakcie przewodu habilitacyjnego na podstawie cyklu wybranych publikacji.
 
Zainteresowania badawcze:
 
Zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia jak: dziedzictwo kulturowe i kultura tradycyjna (w szczególności obszarów wiejskich), rola i znaczenie wybranych artefaktów kulturowych, pamięć społeczna, strategie budowania tożsamości w różnych sytuacjach społeczno-kulturowych, płeć i jej rola w kulturze.
Zainteresowania te przekładają się na uczestnictwo w grantach naukowych (5) i grantach popularyzujących wiedzę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej (1):

 • wykonawca w projekcie pt. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (badania - kierownik: dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnicki), 2008-2011
 • wykonawca w grancie unijnym pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński), 2009-2010
 • wykonawca w projekcie pt. Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław – strategie adaptacyjne, organizacja i kreowania współczesnej kultury regionalnej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 2010-2011
 • wykonawca w projekcie pt.Kolorowe ścieżki Euroregionu (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko), 2010-2011
 • wykonawca w projekcie pt. Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i ich udostępnianie w Internecie (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), 2012-2015
 • wykonawca w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego w Warszawie w ramach zadania „200 razy Kolberg!” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Kolberg 2014 - Promesa”, 2014 (grant popularnonaukowy)
 • wykonawca w projekcie: Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia: finansowany z funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (nr grantu: FSS/2014/HEI/W/0075), koordynator: dr M. Szalbot, 2015-2016

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oddział w Cieszynie (od 2009), Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (od 2012) oraz Sekcji Stroju Ludowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2013). Od 2011 roku jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma "Národopisný věstník".

 
Zainteresowania pozanaukowe
 
Do zainteresowań pozanaukowych należą podróże i dobra literatura. Do nieustających fascynacji można zaliczyć bezkrytyczne zauroczenie dwoma kotami, które mam na stanie oraz kulturą czeską, której jestem wielbicielką.

Galeria zdjęć
Anna Drożdż
Anna Drożdż[current-page:title] - obraz
 
[current-page:title] - obraz
[current-page:title] - obraz
 

Publikacje
 
Publikacje zwarte:

 • Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX i wiek XX) , t. 8, cz. II: Zwyczaje i obrzędy weselne, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego“. Wrocław-Cieszyn. Red. Z. Kłodnicki. Cieszyn-Wrocław 2008

Redakcja prac zbiorowych:

 • Kultura i przestrzeń: dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji. Red. A. Drożdż, Z. Kłodnicki. Katowice 2007
 • Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Red. H. Rusek, A. Drożdż. Wrocław-Cieszyn 2009
 • Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Red. A. Drożdż,  R. Stoličná. Cieszyn – Katowice – Brno 2010
 • Etnologia i antropologia kulturowa a pedagogika. Wspólne obszary badań. Red. G. Błahut, A. Drożdż, Z. Kłodnicki, A. Murzyn. Katowice 2011
 • Polski i czeski humor zaangażowany - dowcip, anegdota i karykatura  polityczna, "Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis", cz. III. Red. A. Drożdż, H. Rusek. Cieszyn –Katowice – Brno 2013

Artykuły naukowe:

 • Etnogeograficzny aspekt badań nad polską obrzędowością weselną na przykładzie analizy pomocy w przygotowaniu tradycyjnego pieczywa – korowaja (wraz z Z. Kłodnickim). W: Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Słowacji. Red. A. Drożdż, Z. Kłodnicki. Katowice 2007, s. 33-46
 • Wybrane elementy obrzędu zaślubin na pograniczu polsko-słowackim (wraz z A. Pieńczak). W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Red. I. Nowakowska-Kempny. Bielsko-Biała 2008, s. 193-206
 • Dzikie rośliny jadalne – materiały, mapy i opracowania tekstowe Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego. W: Dzikie rośliny jadalne. Zapomniany potencjał przyrody, Red. Ł. Łuczaj. Bolestraszyce 2008, s. 109-124
 • Zachowania magiczne, wróżby i prognostyki podczas etapów wstępnych wesela wiejskiego (w oparciu o materiały Polskiego atlasu etnograficznego). „Lud”, t. 92, Red. D. Penkala-Gawędzka, Poznań 2008, s. 201-21
 • Tradycyjne” pożywienie na Żuławach. Analiza wyników badań terenowych. W: „Wokół pomorskiej kuchni. X Konferencja kaszubsko-pomorska”. Red. E. Nowina-Sroczyńska. Ustka-Swołowo-Kluki 2008, s. 153-164
 • Wielokulturowość Żuław – raport z badań terenowych. W: Żuławy – w poszukiwaniu tożsamości. Red. A. W. Brzezińska. Pruszcz Gdański 2009, s. 13-20
 • Tradycyjna obrzędowość weselna jako źródło poznania stosunków kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (wraz z K. Jakubíková, A. Pieńczak). W: Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, „Archiwum Etnograficzne”, t. 49. Red. A. Pieńczak, R. Stoličná, Z. Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2009, s. 177-202
 • Proměny ve stravovacích zvyklostech na území Velkých Źuław,W: Národopisná revue 3/2009. Red. M. Pavlicová, s. 185-190
 • Produkt regionalny jako element kształtowania żuławskiej tożsamości regionalnej, W: Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci. Red. A. W. Brzezińska, J Poczobut. Gdańsk-Pruszcz Gdański 2010, s. 37-44
 • Funkcja i znaczenie tradycji kulinarnych we współczesnej rzeczywistości kulturowej Śląska Cieszyńskiego. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski. Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 370-381; ISBN: 978-83-60431-52-8
 • Tradycja i zmiana w zwyczajach kulinarnych na Żuławach Malborskich, czyli ile w nas przeszłości. W:  Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań. Red T. Smolińska. Opole-Kraków 2010, s. 283-298
 • Kruche rękodzieło- tradycyjne ciasteczka bożonarodzeniowe na Śląsku Cieszyńskim. Funkcja i znaczenie wypieków we współczesnej rzeczywistości kulturowej. W: Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości. Red. M. Krajewski, Fundacji. Warszawa 2010, s. 262-271
 • Social cooperation in old Poland (the case of wedding rituals). "Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis". T. 3: Dilemmas of old and contemporary culture in ethnographical and anthropological discourse. Red. H. Rusek. Cieszyn-Katowice-Brno 2011, s. 136-145
 • Possibilities of using ethnographic maps in the study of the process of change in traditional culture in Poland – a case study of the expansion and disappearance of cradles, “Ethnologia Europae Centralis”. Brno-Cieszyn-Praha 2011, s. 29-42
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego - założenia redakcyjne i tematyka, "Národopisný věstník" tom, XXIX nr 2012/1. Česká národopisná společnost, s. 83-95
 • Kołysanie diabła ... - zwyczaje wierzeniowe jako przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, "Nauka", nr 1/2013, s. 129-149
 • Mapy etnograficzne a pamięć zbiorowa. Znaczenie materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego w interpretowaniu przeszłości, "Ethnologiae Europae Centralis", Brno-Cieszyn-Praha 2013, s. 55-62
 • Życie i dzieło Profesora Zygmunta Kłodnickiego, „Twórczość Ludowa”, R. XXVIII (74) 2013 nr 1-2, Red. J. Adamowski. Lublin, s. 28-29
 • Drobne ciasteczka cieszyńskie - kulinarne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego, W: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona, I tom serii: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona. Red. J. Adamowski, K. Smyk. Lublin-Warszawa 2013
 • Bebok, dziad i kania – straszenie dzieci jako jeden z tradycyjnych sposobów wychowywania dzieci na polskiej wsi .W: Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, N. Ruman. Toruń 2014, s. 52-71
 • Zwyczaje kulinarne w sytuacji wielokulturowości. Przypadek Żuław w okresie po II wojnie światowej, "Studia EthnologicaPragensia", nr 1/2014, M. Tomandl (red.), Praha 2014, s. 239-24
 • Micro-historical inspirations in the interpretation of the archive colletions of the Polish ethnographic atlas (selected examples: 'Maciejówka' caps and wooden shoes),"Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences", vol. 19, 2015, No 1, s. 35-50
 • Wojna i codzienność. Pamięć o wojnie w wybranych materiałach archiwalnych Polskiego Atlasu Etnograficznego, "EthnologiaEuropaeCentralis. Journal of Ethnology of Central Europe / Časopisprenárodopisstrednej Europy", vol. 12, Trnava 2015, s. 172-189
 • Kobieta i kobiecość w opisach ludu Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, w: E. Antyborzec (red.), Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, Poznań 2015, s. 287-307
 • Od produktu do znaku - rola pożywienia w środowiskach wielokulturowych, w: Irena Korbelářová a kol (red.), Kulinární kultura Slezska a středniEvropy. Východiska, metody, interdisciplinarita, Opava 2015, s. 203-214
 • Požehnant host’, čosi si zaujal, abizmaudost’– ludowe sposoby przeciwdziałania skutkom pożaru w narracjach rozmówców Etnograficznego Atlasu Słowacji, w: K. Czerwińska, A. Drożdż, M. Dzięgiel, M. Kujawska, M. Kurcz, Ł. Łuczaj, K. Marcol, G. Odoj, M Szalbot, Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, Katowice 2016, s. 61-84
 • Poza marginesem – pamięć i reprezentacje przeszłości w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 16, G. Studnicki, M. Rauszer (red.), Katowice 2016, s. 215-237
 • Powrót do źródeł - sposób na business, sposób na życie. Przykład cukierni „Kympa”, Fundacji „Być Razem”, Zamku Cieszyn i Bacówki Piotra Kohuta, w: M. Dziekanowska, M. Wójcicka (red.), Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych, t. 10, Lublin 2017, s. 113-126

Więcej zapisów bibliograficznych znajduje się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej UŚ: http://biblio.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_opbib.p?ID1=EKJESOJIRHG...

Wybrane publikacje
Ekologia kulturowa.jpg
Polski i czeski humor...
Historie kuchenne
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. III
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. I
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7