Czym sie zajmuje etnologia / antropologia kulturowa

Etnologia / antropologia kulturowa (używa się także terminu etnografia) zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regio­nalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych.

Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opra­cowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje:

 • funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowocze­snym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środ­kowej Europy) oraz problematykę związaną z pograni­czem kulturowym i etnicznym,
 • poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów postkonflik­towych i postkolonialnych,
 • problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społecz­no-kulturowych i antropologii kultury współczesnej,
 • wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świa­ta,
 • nabywanie wiedzy fachowej za pomocą oferty zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytu­cjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowy­mi,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaga­nie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastoso­wania etnologii/antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w przemysłach kreatywnych i przemysłach kultury; w zespołach projektujących produkty i usługi, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem ich do sprzedaży);
 • praca w instytucjach sprawujących opiekę nad imigrantami i uchodźcami;
 • praca w instytucjach aktywizujących różne grupy wiekowe i środowiskowe poprzez ukazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w pracy zarobkowej i w zagospodarowaniu czasu wolnego (organizowanie warsztatów, spotkań, prelekcji itp.);
 • praca w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, reklamie i marketingu;
 • praca w branży turystycznej (np. ekoturystyka);
 • praca w instytucjach kulturalnych, oświatowych oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej;
 • pełnienie funkcji konsultanta w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej;
 • praca w placówkach upowszechniania kultury: muzeach (w tym ekomuzeach), domach kultury i innych instytucjach samorządowych, organizacjach i stowarzyszeniach regionalnych;
 • praca w charakterze ekspertów opracowujących, realizujących i oceniających projekty w dziedzinie kultury (zwłaszcza dotyczących twórczości ludowej i nieprofesjonalnej) oraz jurorów konkursów i przeglądów folklorystycznych;
 • praca w charakterze edukatorów z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów) oraz poradnictwo w kwestiach rewitalizacji obszarów postindustrialnych i ochrony zabytków kultury tradycyjnej;
 • praca badawcza w terenie, w instytucjach naukowych, w szkolnictwie wyższym i w oświacie.
   

Co robią nasi absolwenci