Instytut

Etnologia / antropologia kulturowa (używa się także terminu etnografia) zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regio­nalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych.

Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opra­cowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje:

 • funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowocze­snym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środ­kowej Europy) oraz problematykę związaną z pograni­czem kulturowym i etnicznym,
 • poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów postkonflik­towych i postkolonialnych,
 • problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społecz­no-kulturowych i antropologii kultury współczesnej,
 • wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świa­ta,
 • nabywanie wiedzy fachowej za pomocą oferty zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytu­cjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowy­mi,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaga­nie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastoso­wania etnologii/antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w przemysłach kreatywnych i przemysłach kultury; w zespołach projektujących produkty i usługi, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem ich do sprzedaży);
 • praca w instytucjach sprawujących opiekę nad imigrantami i uchodźcami;
 • praca w instytucjach aktywizujących różne grupy wiekowe i środowiskowe poprzez ukazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w pracy zarobkowej i w zagospodarowaniu czasu wolnego (organizowanie warsztatów, spotkań, prelekcji itp.);
 • praca w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, reklamie i marketingu;
 • praca w branży turystycznej (np. ekoturystyka);
 • praca w instytucjach kulturalnych, oświatowych oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej;
 • pełnienie funkcji konsultanta w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej;
 • praca w placówkach upowszechniania kultury: muzeach (w tym ekomuzeach), domach kultury i innych instytucjach samorządowych, organizacjach i stowarzyszeniach regionalnych;
 • praca w charakterze ekspertów opracowujących, realizujących i oceniających projekty w dziedzinie kultury (zwłaszcza dotyczących twórczości ludowej i nieprofesjonalnej) oraz jurorów konkursów i przeglądów folklorystycznych;
 • praca w charakterze edukatorów z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów) oraz poradnictwo w kwestiach rewitalizacji obszarów postindustrialnych i ochrony zabytków kultury tradycyjnej;
 • praca badawcza w terenie, w instytucjach naukowych, w szkolnictwie wyższym i w oświacie.
   

Co robią nasi absolwenci

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dyrektor

dr hab. Maciej Kurcz
tel: 33/8546150, 158

Zastępca Dyrektora

dr Anna Drożdż
tel: 33/8546150, 158

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych

pokój         Tel.wewn.

Kierownik

prof. zw. dr hab. Halina Rusek – prof. zwyczajny

halina.rusek@us.edu.pl

125

341

adiunkt

dr hab. Jan Kajfosz

jan.kajfosz@us.edu.pl
urlop naukowy:

17.02.2017 r. do 16.08.2017

CT06 159
adiunkt dr hab. Marek Rembierz marek.rembierz@us.edu.pl 261 261

adiunkt

dr hab. Grzegorz Studnicki

grzegorz.studnicki@us.edu.pl

124

331

adiunkt dr  hab. Stanisław Węglarz stanislaw.weglarz@us.edu.pl    
adiunkt dr Grzegorz Błahut grzegorz.blahut@us.edu.pl 18 162
st. wykład. dr Grzegorz Odoj grzegorz.odoj@us.edu.pl 17a 168

Zakład Studiów Globalnych

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz – profesor

maciej.kurcz@us.edu.pl

17

158

adiunkt dr Anna Drożdż anna.drozdz@us.edu.pl 17 158

adiunkt

dr Kinga Czerwińska

kinga.czerwinska@us.edu.pl

17a

168

adiunkt

dr Katarzyna Marcol

katarzyna.marcol@us.edu.pl
urlop  naukowy:

01.10.2017 do 15.02.2018

CT06 159
adiunkt dr Agnieszka Pieńczak agnieszka.pienczak@us.edu.pl 126

177

176

adiunkt dr Magdalena Szalbot magdalena.szalbot@us.edu.pl 18

161

 

 

Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

prof. zw. dr hab. Halina Rusek
Kierownik w  Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546135; 304; 310, halina.rusek@us.edu.pl

dr hab. Jan Kajfosz
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
338546159, jan.kajfosz@us.edu.pl

dr hab. Maciej Kurcz
Kierownik w Zakładzie Studiów Globalnych
338546161, 338546162, maciej.kurcz@us.edu.pl

dr hab. Marek Rembierz
ZakładTeorii i Badań Antropologicznych
338546215, marek.rembierz@gmail.com

dr hab. Stanisław Węglarz
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
33854161, stanislaw.weglarz@us.edu.pl

dr Grzegorz Błahut
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546161, grzegorz.błahut@us.edu.pl

dr Kinga Czerwińska
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
338546150, kinga.czerwinska@us.edu.pl

dr Anna Drożdż
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
338546159, adrozdz@o2.pl

dr Katarzyna Marcol
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
33 8546 159, katarzyna.marcol@us.edu.pl

dr Grzegorz Odoj
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546158, grzegorz.odoj@us.edu.pl

dr Agnieszka Pieńczak
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
338546177, agnieszka.pienczak@us.edu.pl

dr hab. Grzegorz Studnicki
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
338546331, grzegorz.studnicki@us.edu.pl

dr Magdalena Szalbot
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546161, magdalena.szalbot@us.edu.pl

 

Pracownik Termin Pokój Telefon
prof. zw. dr hab. Halina Rusek środa 12.00-14.00 pok. 125 8546 341
dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz

środa 9.3o-11.oo, czwartek 10.oo-11.3o

pok. 06 CT 8546 159
dr hab. Marek Rembierz

środa 10.35 – 13.oo

 
pok. 261 8546 215
dr hab. Stanisław Węglarz

wtorek 14.oo-15.oo; 18.15-18.45, środa 7.oo-8.oo, 12.oo-12.3o

 
pok. 18 8546162
dr hab. Maciej Kurcz

wtorek 11.3o-13.oo, środa 10.30-12.00

pok. 17 8546 158
dr hab. Grzegorz Studnicki

wtorek 13.30-15.00, środa 13.30-15.00

pok. 126 8546 331
dr Grzegorz Odoj

środa 18.15-19.45, czwartek 9.35-11.o5

 

pok. 17 A 8546 168
dr Kinga Czerwińska

poniedziałek 8.15-9.00, 11.20-12.05, środa  9.00-10.30;  środa (dyżur dziekański) 10.30-11.30, pokój 101

 
pok. 17A 8546 168
dr Magdalena Szalbot

wtorek 13.05-14.35, środa 12.30-14.00

 
pok. 18 8546 161
dr Anna Drożdż

środa 12.30-14.00, czwartek 11.30-13.00

pok. 17 8546 158
dr Katarzyna Marcol

Urlop naukowy

 
pok. 06 CT 8546 159
dr Agnieszka Pieńczak

wtorek 8.30-9.00,   10.30-11.30,  czwartek  8.30-9.00,   12.15-13.15

 
pok. 119 / 123

8546 176 /

177

dr Grzegorz Błahut

środa 15.30-17.00 czwartek 14.00-15.30

 
pok. 18 8546 162
dr Magdalena Szyndler Patrz budynek "D", Wydział Artystyczny WA 8546159
dr Remigiusz Kopoczek

środa 10.00-11.30, czwartek 9.00-10.30

 

06 CT 8546159
Mrg. et Mgr. Klára Brožovičová czwartek  16.oo-19.00 pok. 126 8546 331

Uwaga! Dyżury mogą ulec zmianom, które nanoszone będą na bieżąco.

Współpraca Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej z interesariuszami zewnętrznymi obejmuje następujące obszary:

1. Otwartość w obszarze kształcenia polegająca na współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie. Współpraca ta obejmuje działania w zakresie: konsultacji merytorycznych przy opracowywaniu planów zajęć, realizowania wspólnych projektów badawczych i  wymiany kadry naukowej. Ponadto działaniami są objęci studenci, którzy korzystają z możliwości studiowania na innych uniwersytetach w kraju (w ramach programu MOST) oraz za granicą (w ramach programu ERASMUS). W ramach programu Erasmus podpisane są umowy z następującymi szkołami wyższymi:

Kirchliche Paedagogische Hochschule Graz (Austria)
Ostravska Univerzita (Czechy)
Universidade de Aveiro (Portugalia)
Univerzita Sv. Cyrila A Metoda v Trnave (Słowacja)
Matej Bel University (Słowacja)
Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Universite de Strasbourg (Francja)
Via University College Denmark (Dania)
Charles University in Prague (Czechy)
Masaryk University (Czechy)
Nesna University College (Norwegia)
Universidad Castilla La Mancha (Hiszpania)
Ovidius University of Constanta (Rumunia)
University of Picardie Jules Verne in Amiens (Francja)
St. Angela's College in Sligo (Irlandia)

2. Współdziałanie z instytucjami  w zakresie realizowania praktyk zawodowych i konsultowania programu kształcenia. Studenci realizują praktyki śródroczne oraz wyjeżdżają  na obóz terenowy po II i IV semestrze studiów 1. stopnia. Działania te odbywają się przy udziale interesariuszy zewnętrznych, do których należą muzea, skanseny, urzędy miast, centra kultury, stowarzyszenia działające w sektorze kultury. Współpraca polega na uzgodnieniu zakresu i harmonogramu praktyk, a następnie opracowaniu formuły upowszechniania materiału zgromadzonego przez studentów (np. publikacje, wystawy). Instytucje te zazwyczaj sprawują częściową opiekę merytoryczną nad pracą studentów, dzięki czemu budowane są dobre praktyki w zakresie współpracy z potencjalnymi pracodawcami. W trakcie wprowadzania na kierunku etnologia i antropologia kulturowa  Krajowych Ram Kwalifikacji realizowane były konsultacje z potencjalnymi pracodawcami w zakresie dostosowania programu kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy.

3. Współdziałanie z otoczeniem w zakresie kształtowania pozytywnych relacji z instytucjami o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przedstawiciele i pracownicy Instytutu współpracują z jednostkami samorządu lokalnego podejmując wspólne działania dla społeczności lokalnej, uczestniczą w debatach publicznych inicjowanych przez organizacje pozarządowe, np. Kongres Kobiet Polskich, Krytyka Polityczna, Transgraniczne Centrum Wolontariatu, włączają się w akcje charytatywne. W ramach inicjatyw „Uniwersytet Dzieci” i „Uniwersytet dla Szkół” prowadzone są warsztaty, ćwiczenia i wykłady upowszechniające naukę wśród dzieci i młodzieży ponadgimnazjalnej, szczególnie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

4. Współdziałanie z partnerami zewnętrznymi na płaszczyźnie upowszechniania wyników badań naukowych i stosowania ich w praktyce poprzez przygotowywanie ekspertyz naukowych, doradztwo specjalistyczne lub wspólną realizację grantów.
Grant polsko-czeski