Instytut

Etnologia / antropologia kulturowa (używa się także terminu etnografia) zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regio­nalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych.

Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opra­cowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje:

 • funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowocze­snym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środ­kowej Europy) oraz problematykę związaną z pograni­czem kulturowym i etnicznym,
 • poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów postkonflik­towych i postkolonialnych,
 • problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społecz­no-kulturowych i antropologii kultury współczesnej,
 • wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świa­ta,
 • nabywanie wiedzy fachowej za pomocą oferty zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytu­cjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowy­mi,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaga­nie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastoso­wania etnologii/antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • praca w przemysłach kreatywnych i przemysłach kultury; w zespołach projektujących produkty i usługi, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem ich do sprzedaży);
 • praca w instytucjach sprawujących opiekę nad imigrantami i uchodźcami;
 • praca w instytucjach aktywizujących różne grupy wiekowe i środowiskowe poprzez ukazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w pracy zarobkowej i w zagospodarowaniu czasu wolnego (organizowanie warsztatów, spotkań, prelekcji itp.);
 • praca w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, reklamie i marketingu;
 • praca w branży turystycznej (np. ekoturystyka);
 • praca w instytucjach kulturalnych, oświatowych oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej;
 • pełnienie funkcji konsultanta w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej;
 • praca w placówkach upowszechniania kultury: muzeach (w tym ekomuzeach), domach kultury i innych instytucjach samorządowych, organizacjach i stowarzyszeniach regionalnych;
 • praca w charakterze ekspertów opracowujących, realizujących i oceniających projekty w dziedzinie kultury (zwłaszcza dotyczących twórczości ludowej i nieprofesjonalnej) oraz jurorów konkursów i przeglądów folklorystycznych;
 • praca w charakterze edukatorów z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów) oraz poradnictwo w kwestiach rewitalizacji obszarów postindustrialnych i ochrony zabytków kultury tradycyjnej;
 • praca badawcza w terenie, w instytucjach naukowych, w szkolnictwie wyższym i w oświacie.
   

Co robią nasi absolwenci

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dyrektor

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz
tel: 33/8546150, 158

Zastępca Dyrektora

dr Anna Drożdż
tel: 33/8546150, 158

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych

pokój         Tel.wewn.

Kierownik

prof. zw. dr hab. Halina Rusek – prof. zwyczajny

halina.rusek@us.edu.pl

125

341

adiunkt

dr hab. Jan Kajfosz

jan.kajfosz@us.edu.pl

CT06 159
adiunkt dr hab. Marek Rembierz marek.rembierz@us.edu.pl 261 261

adiunkt

dr hab. Grzegorz Studnicki

grzegorz.studnicki@us.edu.pl

124

331

adiunkt dr  hab. Stanisław Węglarz stanislaw.weglarz@us.edu.pl 18 162
adiunkt dr Grzegorz Błahut grzegorz.blahut@us.edu.pl 18 162
st. wykład. dr Grzegorz Odoj grzegorz.odoj@us.edu.pl 17a 168
adiunkt dr Klara Brozovicová     126 331

Zakład Studiów Globalnych

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz – profesor

maciej.kurcz@us.edu.pl

17

158

adiunkt dr hab. Agnieszka Pieńczak agnieszka.pienczak@us.edu.pl 119 176
adiunkt dr Anna Drożdż anna.drozdz@us.edu.pl 17 158

adiunkt

dr hab. Kinga Czerwińska

kinga.czerwinska@us.edu.pl

17a

168

adiunkt dr Remigiusz Kopoczek remigiusz.kopoczek@us.edu.pl CT06 159
adiunkt

dr Katarzyna Marcol

katarzyna.marcol@us.edu.pl

CT06 159
adiunkt dr Magdalena Szalbot magdalena.szalbot@us.edu.pl 18

161

 

 

Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Kierownik w  Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546135; 304; 310, halina.rusek@us.edu.pl
Kierownik w Zakładzie Studiów Globalnych
338546161, 338546162, maciej.kurcz@us.edu.pl
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
ZakładTeorii i Badań Antropologicznych
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
338546159, adrozdz@o2.pl
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych


 

  Pracownik                     Termin Pokój Telefon
                       

 

   
  kierunek: Etnologia i antropologia kulturowa                    

 

   
  dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz                    

środa 13.00-13.45

pok. 17 8546 158
  dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ                    

poniedziałek 13.00-13.45

17A

8546 168

  dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ                    

czwartek 13.00-13.45

06 CT 8546 159
  dr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ                    

czwartek 13.00-13.45

pok. 06 CT 8546 159
  dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ                    

środa 13.00-13.45

dyżur Dyrektora Kierunku - środa 10.35-11.20, czwartek 8.00-8.45

Uwaga:

Wyjątkowo dyżur funkcyjny będzie w dniu 17 grudnia (wtorek), godz. 8.00-8.45 (zamiast 19 grudnia - czwartek).

pok. 119  8546176  
  dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ                    

wtorek 13.00-13.45

pok. 261 8546 215  
  dr hab. Grzegorz Studnicki, prof. UŚ                    

wtorek 13.00-13.45

pok. 17 8546 158
  dr hab. Stanisław Węglarz, prof. UŚ                    

środa 13.00-13.45,  czwartek 8.00 - 8.45 

Uwaga: dyżur w dniach 16, 17, 23 i 24 października br. jest odwołany z powodu wyjazdów służbowych.

pok. 18 8546162
  dr Grzegorz Błahut                    

środa 13.00-13.45

pok. 18 8546 162
  Mrg. et Mgr. Klára Brožovičová                     piątek 13.00-14.00 17A

8546 168

  dr Remigiusz Kopoczek                    

do ustalenia

06 CT 8546 159
  dr Katarzyna Marcol                    

wtorek 13.00- 13.45

06 CT 8546 159
  dr Grzegorz Odoj, prof. UŚ                    

wtorek 13.00-13.45

pok. 17 A 8546 168
  dr Magdalena Szalbot                    

wtorek 13.00-13.45

pok. 18

8546 162
  dr Magdalena Szyndler                     patrz budynek "D", Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji    
  dr hab. Edyta Sierka                     poniedziałek 13.00-13.45 (terminy zgodnie z harmonogramem)     
  kierunki: Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturaną i Edukacja kulturalna                            
  dr hab. Bogusław Dziadzia                    

wtorek 13.00-13.45, środa 9.00-10.30

pok. 1B  
 

dr hab. Ewelina Konieczna

                    wtorek 13.00-13.45 pok. 117 8546208
  dr hab. Mirosława Pindór                     środa 13.00-13.45 pok. 244 8546244
 

dr hab. Dorota Sieroń

                   

poniedziałek 13.00-13.45, środa 13.00-13.45

pok. 248 8546248
 

dr Barbara Głyda

                   

wtorek 13.00-13.45, czwartek 11.30-12.30

pok. 248 8546248
  dr Jolanta Skutnik                    

wtorek 13.00-13.45

środa  12.00-13.30 dyżur Zastępcy Dyrektora kierunku

pok. 117 8546208
 

dr  Ewa Tomaszewska

                    środa 13.00-13.45 pok. 244 8546244
  mgr Ewa Cudzich                     poniedziałek 13.00-13.45 pok. 117 8546208
  mgr  Jolanta Gisman – Stoch                      czwartek 13.00-13.45 Pracownia „pod Aulą” 8546171

Uwaga! Wszelkie zmiany w dyżurach są nanoszone na bieżąco.

Współpraca Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej z interesariuszami zewnętrznymi obejmuje następujące obszary:

1. Otwartość w obszarze kształcenia polegająca na współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie. Współpraca ta obejmuje działania w zakresie: konsultacji merytorycznych przy opracowywaniu planów zajęć, realizowania wspólnych projektów badawczych i  wymiany kadry naukowej. Ponadto działaniami są objęci studenci, którzy korzystają z możliwości studiowania na innych uniwersytetach w kraju (w ramach programu MOST) oraz za granicą (w ramach programu ERASMUS). W ramach programu Erasmus podpisane są umowy z następującymi szkołami wyższymi:

Kirchliche Paedagogische Hochschule Graz (Austria)
Ostravska Univerzita (Czechy)
Universidade de Aveiro (Portugalia)
Univerzita Sv. Cyrila A Metoda v Trnave (Słowacja)
Matej Bel University (Słowacja)
Fachhochschule Bielefeld (Niemcy)
Universite de Strasbourg (Francja)
Via University College Denmark (Dania)
Charles University in Prague (Czechy)
Masaryk University (Czechy)
Nesna University College (Norwegia)
Universidad Castilla La Mancha (Hiszpania)
Ovidius University of Constanta (Rumunia)
University of Picardie Jules Verne in Amiens (Francja)
St. Angela's College in Sligo (Irlandia)

2. Współdziałanie z instytucjami  w zakresie realizowania praktyk zawodowych i konsultowania programu kształcenia. Studenci realizują praktyki śródroczne oraz wyjeżdżają  na obóz terenowy po II i IV semestrze studiów 1. stopnia. Działania te odbywają się przy udziale interesariuszy zewnętrznych, do których należą muzea, skanseny, urzędy miast, centra kultury, stowarzyszenia działające w sektorze kultury. Współpraca polega na uzgodnieniu zakresu i harmonogramu praktyk, a następnie opracowaniu formuły upowszechniania materiału zgromadzonego przez studentów (np. publikacje, wystawy). Instytucje te zazwyczaj sprawują częściową opiekę merytoryczną nad pracą studentów, dzięki czemu budowane są dobre praktyki w zakresie współpracy z potencjalnymi pracodawcami. W trakcie wprowadzania na kierunku etnologia i antropologia kulturowa  Krajowych Ram Kwalifikacji realizowane były konsultacje z potencjalnymi pracodawcami w zakresie dostosowania programu kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy.

3. Współdziałanie z otoczeniem w zakresie kształtowania pozytywnych relacji z instytucjami o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Przedstawiciele i pracownicy Instytutu współpracują z jednostkami samorządu lokalnego podejmując wspólne działania dla społeczności lokalnej, uczestniczą w debatach publicznych inicjowanych przez organizacje pozarządowe, np. Kongres Kobiet Polskich, Krytyka Polityczna, Transgraniczne Centrum Wolontariatu, włączają się w akcje charytatywne. W ramach inicjatyw „Uniwersytet Dzieci” i „Uniwersytet dla Szkół” prowadzone są warsztaty, ćwiczenia i wykłady upowszechniające naukę wśród dzieci i młodzieży ponadgimnazjalnej, szczególnie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

4. Współdziałanie z partnerami zewnętrznymi na płaszczyźnie upowszechniania wyników badań naukowych i stosowania ich w praktyce poprzez przygotowywanie ekspertyz naukowych, doradztwo specjalistyczne lub wspólną realizację grantów.
Grant polsko-czeski